Stortinget - Møte onsdag den 3. april 2019

Dato: 03.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

 • fra representanten Ove Trellevik om permisjon i tiden fra og med 5. april til og med 11. april, fra representanten Åsmund Aukrust om permisjon i tiden fra og med 7. april til og med 11. april og fra representanten Marit Arnstad om permisjon i tiden fra og med 9. april til og med 11. april – alle for å delta i Den interparlamentariske unions 140. sesjon i Doha, Qatar

 • fra representantene Knut Arild Hareide og Marianne Marthinsen om permisjon i dagene 9. og 10. april – begge for å delta i Verdensbanken og Det internasjonale pengefondets parlamentarikerkonferanse i Washington

 • fra representantene Lise Christoffersen og Petter Eide om permisjon i tiden fra og med 9. april til og med 11. april og fra representanten Morten Wold om permisjon i dagene 9. og 10. april – alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings vårsesjon i Strasbourg

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Akershus, Mani Hussaini, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Åsmund Aukrusts permisjon på grunn av foreldrepermisjon.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • For Akershus fylke: Elisabeth Fanghol 9.–11. april

  • For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas 9. og 10. april og Anne Sandum 9.–11. april

  • For Hordaland fylke: Sigurd Hille 9.–11. april og Torill Selsvold Nyborg 9. og 10. april

  • For Oslo: Zaineb Al-Samarai 9. og 10. april og Olivia Corso Salles 9.–11. april

  • For Nord-Trøndelag: Bjørn Arild Gram 9.–11. april

Presidenten: Representanten Siv Mossleth vil fremsette et representantforslag.

Siv Mossleth (Sp) []: På vegne av Sandra Borch, Ole André Myhrvold og meg selv vil jeg fremme et forslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av stortingsrepresentantane Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen, Marit Knutsdatter Strand og meg sjølv fremja forslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutta praksisen med hemmeleghald av Statens Legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost–nytte-vurderingar av nye legemiddel.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.