Stortinget - Møte onsdag den 30. januar 2019

Dato: 30.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhald

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 15 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Audun Lysbakken på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 3–14, fra Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet

  • forslag nr. 15, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Forslag nr. 10, fra Senterpartiet, er etter presidentens mening identisk med et forslag som ble votert over i Stortinget den 15. november 2018, og tas derfor ikke under behandling, jf. Stortingets forretningsorden § 38 femte ledd første punktum.

Det voteres over forslag nr. 15, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen bruke engangsutbetaling av ekstraordinær bostøtte for å avhjelpe situasjonen for de som rammes hardest av den kraftige økningen i strømprisene denne vinteren, og komme tilbake til Stortinget med forslag om nødvendig tilleggsbevilgning.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 54 mot 44 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.13.48)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2020, fremme forslag om en opptrappingsplan for å gi økt fradrag for fagforeningskontingent.»

Arbeiderpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 63 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.14.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til et klimaforlik mellom partiene på Stortinget, med hensikt å samles om tiltak og virkemidler som reduserer de norske utslippene av klimagasser i tråd med Norges forsterkede mål om kutt i utslipp av klimagasser innen 2030.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 52 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.14.27)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart følge opp rovviltnemdenes vedtak om å gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Hobølreviret slik at fellingen kan skje i inneværende lisensfellingsperiode. Lisensfellingsperioden forlenges hvis det er nødvendig slik at de nevnte ulveflokkene blir tatt ut.»

Arbeiderpartiet har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 59 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.14.45)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4 og 11, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til lovfesting av Stortingets gjeldende bestandsmål for gaupe, jerv, bjørn og ulv.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om en plan for fordeling av statlige arbeidsplasser i hele landet, i tråd med en ambisjon om at 5 000 arbeidsplasser skal vedtas flyttet ut av Oslo i løpet av perioden 2019–2025. Minimum halvdelen av arbeidsplassene skal legges til små og mellomstore kommuner. Ny statlig virksomhet skal som hovedregel etableres utenfor Oslo, med samme fordeling mellom små, mellomstore og store kommuner som for utflytning.»

Voteringstavlene viste at det ble avgitt 85 stemmer mot og 12 stemmer for forslagene fra Senterpartiet.

(Voteringsutskrift kl. 00.15.01)

Tore Hagebakken (A) (fra salen): Det gikk litt fort her. Jeg skal stemme imot.

Presidenten: Da blir resultatet at 86 stemte mot og 12 stemte for forslagene fra Senterpartiet – og dermed er forslagene ikke bifalt.

Det voteres over forslagene nr. 5, 8, 9, 12 og 14, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sluttføre forhandlingene med NHO om en forpliktende miljøavtale om et CO2-fond for næringstransport slik at forslaget kan realitetsbehandles i forbindelse med statsbudsjettet for 2020 og fondet kan være i virksomhet fra 1. januar 2020.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere permanent redningshelikopterberedskap i Troms med base på Bardufoss.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen instruere Politidirektoratet til å stanse all nedbemanning og kutt i ressursene til lensmannskontorene inntil konsekvensene av politireformen er evaluert.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslå å reversere de nylig innførte endringene i beskatningen av naturalytelser og ev. i forbindelse med statsbudsjettet 2020 komme tilbake med mer gjennomarbeidede forslag som ikke innebærer urimelige belastninger for enkeltgrupper og lavtlønte eller øker den byråkratiske belastningen for bedriftene.»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en gjennomgang av de geografiske og sosiale konsekvensene av avgiftsøkningene og skattekuttene gjort i perioden fra 2013–2019.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 52 mot 47 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.15.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen stille behandlingen av konsesjonssøknaden fra NorthConnect i bero.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 81 mot 18 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.15.56)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 13, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag som sikrer at dugnadsdeltakere ved kommersielle arrangement i kultur- og idrettssektoren kan motta naturalytelser for inntil 10 000 kroner per år uten at det utløser skatteplikt for den frivillige eller rapporteringsplikt for arrangøren.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at bompengeandelen ikke øker ytterligere i denne stortingsperioden.»

Arbeiderpartiet og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet ble med 58 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 00.16.15)

Presidenten: Presidenten vil foreslå at erklæringen fra regjeringen holdt i Stortingets møte 29. januar 2019 vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.