Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2016

Dato: 17.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Voteringer

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 20 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1–6, fra Lise Christoffersen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 7 og 8, fra Lise Christoffersen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

  • forslagene nr. 9 og 10, fra Lise Christoffersen på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 11–14, fra Lise Christoffersen på vegne av Arbeiderpartiet

  • forslagene nr. 15 og 16, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 17 og 18, fra Per Olaf Lundteigen på vegne av Senterpartiet

  • forslagene nr. 19 og 20, fra Kirsti Bergstø på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslagene nr. 19 og 20, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest mulig fremme forslag om oppretting av Nav-ombud etter modell fra Pasient- og brukerombudet.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå styringsmodeller i offentlig sektor med den hensikt å fjerne tidkrevende byråkrati, rapportering, kontroll og detaljstyring, og isteden la ansatte få bruke sitt faglige skjønn og stole på deres vurderinger.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 100 mot 5 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.35.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 15 og 16, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen realisere prinsippet om «en dør inn», ved at det lokale Nav-kontoret styrkes med folk fra spesialenhetene slik at folk erfarer at vi får myndige Nav-kontor.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen realisere prinsippet om «en dør inn» i Nav ved at lokalkontorene styrkes. Styrkingen må skje ved en overføring av betydelige ressurser og stillinger fra spesialenheter til førstelinje og må være av et slikt omfang at det innebærer en reell og faktisk maktforskyvning.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 94 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.35.52)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 13, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om enhetlig ledelse ved alle Nav-kontor, og at lederen også tiltrer rådmannens ledergruppe i kommunene.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 71 mot 33 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.36.14)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 9 og 10, fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest iverksette et arbeid for å kartlegge hvilke interne mekanismer i arbeids- og velferdsetaten som har bremset eller hindret den forventede gjennomføringen av Nav-reformen, slik at det nå blir fortgang i gjennomføringen.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å styrke ungdomsgarantiene i stedet for å avvikle dem slik regjeringen nå legger opp til.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 67 mot 38 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.36.39)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 17, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å styrke ungdomsgarantien.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 94 mot 11 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.37.03)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 18, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem sak om enhetlig ledelse ved alle Nav-kontor, og at lederen også bør tiltre rådmannens ledergruppe i kommunene.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Arbeiderpartiet har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 66 mot 39 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.37.29)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 7 og 8, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen unnlate å detaljstyre Nav gjennom et sentralt pålegg om å utvide det eksisterende samarbeidet med bemanningsbransjen, men overlate dette til de vurderingene som allerede gjøres lokalt.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte Nav-kontor som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien, baseres på lokal enighet.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 62 stemmer mot og 43 stemmer for forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

(Voteringsutskrift kl. 12.37.55)

Kirsti Bergstø (SV) []: Sosialistisk Venstreparti vil støtte forslagene.

Presidenten: Da tar vi voteringen på nytt.

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 61 mot 44 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.38.32)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at en sammenslåing til færre og større Nav-kontor kun skjer som et resultat av lokale vurderinger og beslutninger. Det samme gjelder eventuelle sammenslåinger av fylkeskontor i forbindelse med regionreformen. På begge nivåer skal det tas hensyn til behovet for samiskspråklige tjenester i de fylker og kommuner der dette er relevant.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 67 mot 38 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.38.55)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 11, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forskrift/retningslinjer som trekker opp grensene for hva Nav selv skal kunne utføre i egenregi, og hva arbeids- og inkluderingsbedriftene skal utføre.»

Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 65 mot 40 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.39.20)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1, 2, 5 og 6, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen avstå fra forsøk med overføring av varig tilrettelagt arbeid (VTA) til kommunene og sørge for at VTA beholdes som en del av den statlige arbeidsmarkedspolitikken.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at vekst- og attføringsbedriftene får større ansvar for å følge opp brukere på varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTO).»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, som et viktig tiltak for økt handlefrihet og myndighet til det enkelte Nav-kontor, å gjennomgå tildelingsbrevet til etaten med et kritisk blikk og erstatte detaljstyring av virkemidler, med mer vekt på styring gjennom oppnådde resultater.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Nav-kontorene fortsatt skal drive ordinær arbeidsformidling, som et virkemiddel for å bygge opp, styrke og beholde arbeidslivskompetansen i det enkelte Nav-kontor og utvikle et tettere samarbeid med arbeidsgivere i privat og offentlig sektor, i tråd med Nav-reformens forutsetninger.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 61 mot 44 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.39.49)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 14, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen realisere prinsippet om «en dør inn», ved at det lokale Nav-kontoret styrkes ved at myndighet på områder som nå er lagt til spesialenhetene i strid med Stortingets forutsetninger da Nav-reformen ble innført, tilbakeføres til førstelinja på en måte som styrker lokalkontorene gjennom overføring av ressurser, myndighet og kompetanse.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 61 mot 44 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.40.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med resultatene av evalueringen av konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i anbudspraksis for bedre måloppnåelse.»

Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Presidenten har grunn til å tro at det kan være en skarp votering.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 55 mot 50 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 12.40.54)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at Navs tilbud til personer med psykiske lidelser styrkes. De gode erfaringene fra forsøk med individuell jobbstøtte må tas vare på ved at arbeidsmetodikken som er utviklet, videreføres og videreformidles i etaten, etter utløpet av forsøksperiodene.»

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble enstemmig bifalt.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen sørge for at en sammenslåing til færre og større Nav-kontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. Det skal tas hensyn til behovet for samiskspråklige tjenester i de fylker og kommuner der dette er relevant.

II

Stortinget ber regjeringen om at eventuelle endringer i bemanningen ved det enkelte Nav-kontor som følge av opphevelse av den statlige bemanningsgarantien må være lokalt forankret og basert på god lokal dialog. Tjenestetilbudet til kommunens innbyggere skal opprettholdes.

Presidenten: Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til komiteens innstilling. Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 96 mot 6 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 12.41.49)

Videre var innstilt:

III

Stortinget ber regjeringen sørge for at det enkelte Nav-kontor får økt handlefrihet og myndighet, og at man forsterker arbeidet med økt vekt på styring gjennom oppnådde resultater og mindre detaljstyring av virkemidler og aktiviteter.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet subsidiær støtte til innstillingen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Videre var innstilt:

IV

Meld. St. 33 (2015–2016) om Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet, vedlegges protokollen.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.