Stortinget - Møte torsdag den 17. november 2016

Dato: 17.11.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Eirik Sivertsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentanten for Nordland fylke, Tor Arne Bell Ljunggren, tar nå sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon fra representanten Anette Trettebergstuen fra og med 17. november og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentant innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Hedmark fylke: Lasse Juliussen

Presidenten: Lasse Juliussen er til stede og vil ta sete.

Representanten Kirsti Bergstø vil fremsette et representantforslag.

Kirsti Bergstø (SV) []: Det er en glede å fremme et forslag på vegne av representantene Ingunn Gjerstad, Torgeir Knag Fylkesnes og meg selv om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.