Stortinget - Møte onsdag den 11. januar 2017

Dato: 11.01.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Venstres stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Ketil Kjenseth i tiden fra og med 16. januar til og med 19. januar

  • fra representanten Geir Jørgen Bekkevold om permisjon i tiden fra og med 15. januar til og med 18. januar for å delta i møte i OSSEs parlamentariske forsamling i Brussel og Genève

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Oppland fylke, Ingjerd Thon Hagaseth, foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Ketil Kjenseths permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

    • For Oppland fylke: Dag Helge Frøisland 16.–19. januar

    • For Telemark fylke: Hanne Thürmer 17.–18. januar

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg vil på vegner av representantane Janne Sjelmo Nordås, Per Olaf Lundteigen og meg sjølv fremja forslag om tiltak for å styrkja det akuttmedisinske tilbodet utanfor sjukehus, inkludert legevakt og ambulanse.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.