Sammendrag

Kunnskapsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) som følge av utilsiktede feil ved ikrafttredelse.

I vårsesjonen 2018 vedtok Stortinget tre ulike endringslover til introduksjonsloven: lov 15. juni 2018 nr. 42, ikrafttredelse 16. juni 2018 (endringer i §§ 2 første ledd bokstav c og 17), lov 22. juni 2018 nr. 85, ikrafttredelse 1. august 2018 (endringer i §§ 23, 24 og ny 27 a) og lov 15. juni 2018 nr. 41, ikrafttredelse 1. september 2018 (endringer i §§ 1, 2, 4, 5, 6, 19, 20, nye 20 a til 20 c, 21, 23, 24, 25, nye 25 a og 25 b).

Grunnet ulike ikrafttredelsestidspunkt har endringer i tre bestemmelser falt ut av introduksjonsloven ved ikrafttredelsen av den siste endringsloven 1. september 2018.

Departementet foreslår i proposisjonen at endringene fra henholdsvis 16. juni og 1. august 2018, som falt ut i forbindelse med at lov 15. juni 2018 nr. 41 trådte i kraft 1. september 2018, inntas på nytt.

Dette gjelder for det første endringen i introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav c, som innebærer at medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige over 16 år med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Se Prop. 89 L (2017–2018) for omtale av denne endringen.

Videre gjelder dette endringer i introduksjonsloven §§ 23 og 24 om tilsyn og internkontroll med forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg, se Prop. 51 L (2017–2018) og Innst. 351 L (2017–2018) for omtale av disse endringene.

Det vises i proposisjonen til at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser.