Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

Dette dokument

  • Innst. 36 L (2018–2019)
  • Kjeldedokument: Prop. 5 L (2018–2019)
  • Utgivar: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetal: 2
Til Stortinget

Sammendrag

Kunnskapsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) som følge av utilsiktede feil ved ikrafttredelse.

I vårsesjonen 2018 vedtok Stortinget tre ulike endringslover til introduksjonsloven: lov 15. juni 2018 nr. 42, ikrafttredelse 16. juni 2018 (endringer i §§ 2 første ledd bokstav c og 17), lov 22. juni 2018 nr. 85, ikrafttredelse 1. august 2018 (endringer i §§ 23, 24 og ny 27 a) og lov 15. juni 2018 nr. 41, ikrafttredelse 1. september 2018 (endringer i §§ 1, 2, 4, 5, 6, 19, 20, nye 20 a til 20 c, 21, 23, 24, 25, nye 25 a og 25 b).

Grunnet ulike ikrafttredelsestidspunkt har endringer i tre bestemmelser falt ut av introduksjonsloven ved ikrafttredelsen av den siste endringsloven 1. september 2018.

Departementet foreslår i proposisjonen at endringene fra henholdsvis 16. juni og 1. august 2018, som falt ut i forbindelse med at lov 15. juni 2018 nr. 41 trådte i kraft 1. september 2018, inntas på nytt.

Dette gjelder for det første endringen i introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav c, som innebærer at medlemmer av barnefamilier og enslige mindreårige over 16 år med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Se Prop. 89 L (2017–2018) for omtale av denne endringen.

Videre gjelder dette endringer i introduksjonsloven §§ 23 og 24 om tilsyn og internkontroll med forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg, se Prop. 51 L (2017–2018) og Innst. 351 L (2017–2018) for omtale av disse endringene.

Det vises i proposisjonen til at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Stein Erik Lauvås, Eirik Sivertsen og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til proposisjonen og har ingen øvrige merknader.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)

I

I lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd bokstav c skal lyde:
  • c) fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad om asyl, begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig, jf. utlendingsloven § 38 femte ledd bokstav a eller b eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34,

§ 23 første ledd skal lyde:

Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter kapitlene 2 til 4 A, § 27 a og registrering i personregister etter § 25 a annet ledd av opplysninger om deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier i mottak.

§ 24 første ledd skal lyde:

Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapitlene 2 til 4 A, § 27 a og registrering i personregister etter § 25 a annet ledd av opplysninger om deltakelse i introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier i mottak, er i samsvar med kravene i loven. Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.

II

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. november 2018

Karin Andersen

leder og ordfører