Innstillingar

Innstillingar er framlegg frå komiteane til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingane om budsjettet har nummer 2 til og med 17. Dei finn du att nedst i lista.

Oversyn over fristane komiteane har for å levera innstillingar
RSS-feed med nye innstillingar til Stortinget
Korleis lesa ei innstilling

Historiske dokument tilbake til 1814 finn du her:
Stortingsforhandlingar 1814–2001

Avgrens utvalet

Finn innstillinger etter

Arbeids- og sosialkomiteen (33)

 • Innst. 409 S (2018-2019)

  Dokument 8:138 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Geir Inge Lien og Bengt Fasteraune om en nasjonal opptrappingsplan for VTA–plasser (varig tilrettelagt arbeid)
 • Innst. 375 L (2018-2019)

  Prop. 116 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven (gradering av pleiepenger og økt kompensasjonsgrad for sykepenger til selvstendig næringsdrivende)
 • Innst. 315 L (2018-2019)

  Prop. 74 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
 • Innst. 314 L (2018-2019)

  Prop. 87 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)
 • Innst. 311 S (2018-2019)

  Dokument 8:115 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen og Kjersti Toppe om automatisk allmenngjøring av lønnsbestemmelsene i tariffavtaler som har et lavere lønnsnivå enn 80 pst. av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn
 • Innst. 310 S (2018-2019)

  Dokument 8:114 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser
 • Innst. 278 L (2018-2019)

  Prop. 75 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)
 • Innst. 277 S (2018-2019)

  Prop. 56 S (2018–2019)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (håndhevingsdirektivet)
 • Innst. 267 S (2018-2019)

  Dokument 8:91 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter
 • Innst. 266 S (2018-2019)

  Dokument 8:80 S (2018–2019) og Dokument 8:85 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler arbeidsavklaringspenger, samt varighetsbegrensningen i arbeidsavklaringsperioden
 • Innst. 251 S (2018-2019)

  Prop. 49 LS (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk
 • Innst. 250 L (2018-2019)

  Prop. 49 LS (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i skipsarbeidsloven mv. og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 258/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/1794 om arbeidsrettigheter for sjøfolk
 • Innst. 246 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2018–2019)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer – BERIKTIGET
 • Innst. 232 S (2018-2019)

  Prop. 50 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 230 S (2018-2019)

  Prop. 48 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet (som følge av IA-avtalen 2019–2022)
 • Innst. 216 S (2018-2019)

  Dokument 8:50 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sheida Sangtarash og Solfrid Lerbrekk om tiltak for familier med store pleie- og omsorgsbehov
 • Innst. 188 S (2018-2019)

  Dokument 8:51 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk, Arne Nævra og Karin Andersen om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet
 • Innst. 187 L (2018-2019)

  Dokument 8:46 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser
 • Innst. 186 S (2018-2019)

  Dokument 8:53 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Leif Audun Sande og Lise Christoffersen om forbedringer i regelverket for yrkesskadeerstatning
 • Innst. 185 L (2018-2019)

  Dokument 8:57 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik og Nils T. Bjørke om ei endring av arbeidsmiljølova slik at Arbeidstilsynet får heimel til å handheva lovføresegner om innleige frå bemanningsføretak
 • Innst. 184 S (2018-2019)

  Dokument 8:63 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Eirik Faret Sakariassen om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter
 • Innst. 180 S (2018-2019)

  Dokument 8:54 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet
 • Innst. 136 S (2018-2019)

  Dokument 8:33 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Leif Sande om gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Innst. 135 S (2018-2019)

  Dokument 8:37 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre fagforeningsknusing
 • Innst. 115 L (2018-2019)

  Prop. 34 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel i forbindelse med tariffoppgjøret 2018 (Pleie- og omsorgsoverenskomsten)
 • Innst. 108 S (2018-2019)

  Dokument 8:17 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en arbeidstidsreform for mennesker og miljø
 • Innst. 107 S (2018-2019)

  Dokument 8:11 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Kari Elisabeth Kaski, Sheida Sangtarash og Freddy André Øvstegård om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven
 • Innst. 98 S (2018-2019)

  Dokument 8:233 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å gi trygdeoppgjøret fullverdig behandling i Stortinget for å vise landets eldre den respekten de fortjener
 • Innst. 96 S (2018-2019)

  Dokument 8:7 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester – BERIKTIGET
 • Innst. 95 S (2018-2019)

  Meld. St. 5 (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2018 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 93 L (2018-2019)

  Prop. 12 L (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen (samleproposisjon høsten 2018)
 • Innst. 92 S (2018-2019)

  Prop. 19 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Arbeids- og sosialdepartementet
 • Innst. 15 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)

Energi- og miljøkomiteen (32)

 • Innst. 418 S (2018-2019)

  Dokument 8:125 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om en mer effektiv rovdyrforvaltning
 • Innst. 417 S (2018-2019)

  Dokument 8:103 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig
 • Innst. 401 S (2018-2019)

  Prop. 94 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsakter som inngår i felles oppfyllelse med EU av utslippsmålet for 2030
 • Innst. 387 S (2018-2019)

  Dokument 8:142 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om offentlig eierskap til vindkraften
 • Innst. 386 S (2018-2019)

  Dokument 8:132 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Jonas Gahr Støre, Else-May Botten Norderhus og Runar Sjåstad om norsk satsing på havvindindustri
 • Innst. 371 L (2018-2019)

  Prop. 109 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i klimakvoteloven (gjennomføring av ICAO CORSIA m.m.)
 • Innst. 355 S (2018-2019)

  Dokument 8:119 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Ole André Myhrvold og Willfred Nordlund om kommunenes myndighet til å utøve skjønn ved kjøring av snøscooter fra brøytet bilvei til hytte
 • Innst. 327 S (2018-2019)

  Dokument 8:110 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene
 • Innst. 323 S (2018-2019)

  Dokument 8:88 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å stoppe insektdøden
 • Innst. 322 L (2018-2019)

  Prop. 77 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i forurensningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven mv. (innføring av overtredelsesgebyr og heving av strafferammer)
 • Innst. 321 S (2018-2019)

  Dokument 8:106 S (2018–2019) og Dokument 8:117 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om to representantforslag som omhandler klimastreik for klimakutt og å innfri klimastreikernes krav
 • Innst. 320 L (2018-2019)

  Prop. 101 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven § 9-5 (innhenting av politiattest)
 • Innst. 319 S (2018-2019)

  Dokument 8:112 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprettelse av en miljøklagenemd i Norge
 • Innst. 257 S (2018-2019)

  Dokument 8:83 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Sheida Sangtarash om å stanse planene om sjødeponi i Repparfjorden og Førdefjorden
 • Innst. 255 S (2018-2019)

  Dokument 8:70 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om marine verneområder i den eksklusive økonomiske sonen
 • Innst. 240 S (2018-2019)

  Prop. 41 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn og anlegg og drift av områdeløsningen for kraft fra land til feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog
 • Innst. 231 S (2018-2019)

  Dokument 8:82 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om mer effektiv bruk av strøm
 • Innst. 171 S (2018-2019)

  Dokument 8:38 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Jon Gunnes og Une Bastholm om egen bymarklov for Bymarka i Trondheim
 • Innst. 170 S (2018-2019)

  Prop. 35 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Vern av Øystesevassdraget - BERIKTIGET
 • Innst. 169 L (2018-2019)

  Prop. 11 L (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i markaloven (justeringer av markagrensen m.m.)
 • Innst. 150 L (2018-2019)

  Prop. 106 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven)
 • Innst. 141 S (2018-2019)

  Dokument 8:2 S (2018–2019)

  Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Marit Knutsdatter Strand om mer effektiv lisensjakt på jerv
 • Innst. 140 S (2018-2019)

  Dokument 8:239 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Emilie Enger Mehl, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Ivar Odnes om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovvilt
 • Innst. 139 S (2018-2019)

  Dokument 8:1 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Emilie Enger Mehl om en bjørneforvaltning som er i tråd med rovviltforliket
 • Innst. 138 S (2018-2019)

  Dokument 8:15 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra, Espen Barth Eide og Else May Botten om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020
 • Innst. 106 S (2018-2019)

  Dokument 8:18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm og Audun Lysbakken om CO2-fond for utslippsfri oljeproduksjon
 • Innst. 103 S (2018-2019)

  Prop. 22 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet, unntatt kap. 1473
 • Innst. 101 S (2018-2019)

  Prop. 18 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 57 S (2018-2019)

  Prop. 101 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av nye tilpasninger til forordning (EU) nr. 1031/2010 om auksjonering av klimakvoter, og inngåelse av to avtaler med Kommisjonen om tilknytning til EUs avtaler om felles tildeling av kontrakter for å anskaffe felles auksjonsplattformer og auksjonsovervåker
 • Innst. 37 S (2018-2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken om tilbaketrekking av Representantforslag 221 S (2017–2018) om å avvikle norsk statlig deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk kontinentalsokkel
 • Innst. 34 L (2018-2019)

  Prop. 93 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturmangfoldloven (hjemmel for gjennomføring av vanndirektivet)
 • Innst. 9 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitlene under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Familie- og kulturkomiteen (28)

 • Innst. 365 S (2018-2019)

  Meld. St. 17 (2018–2019) og Dokument 8:40 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid, og Dokument 8:40 S (2018–2019) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Geir Pollestad, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen og Nils T. Bjørke om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett – BERIKTIGET
 • Innst. 335 L (2018-2019)

  Prop. 63 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten)
 • Innst. 334 L (2018-2019)

  Prop. 58 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.)
 • Innst. 333 L (2018-2019)

  Prop. 65 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i stadnamnlova (organisering av stadnamntenesta m.m.)
 • Innst. 326 L (2018-2019)

  Prop. 78 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven (politiattest for fylkesnemndsledere, tilgang til opplysninger i Folkeregisteret)
 • Innst. 325 L (2018-2019)

  Prop. 76 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre)
 • Innst. 324 S (2018-2019)

  Dokument 8:84 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Jonas Gahr Støre, Anette Trettebergstuen, Trond Giske, Elise Bjørnebekk-Waagen og Runar Sjåstad om en kvalitetsreform for det kommunale barnevernet
 • Innst. 318 L (2018-2019)

  Prop. 73 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)
 • Innst. 279 S (2018-2019)

  Dokument 8:99 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elise Bjørnebekk-Waagen, Siri Gåsemyr Staalesen, Lise Christoffersen, Maria Aasen-Svensrud, Torstein Tvedt Solberg og Kari Henriksen om styrket krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer
 • Innst. 274 S (2018-2019)

  Dokument 8:94 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Hulda Holtvedt om å redusere kropps- og skjønnhetspress blant unge
 • Innst. 258 S (2018-2019)

  Meld. St. 8 (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida
 • Innst. 254 S (2018-2019)

  Meld. St. 10 (2018–2019)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken
 • Innst. 209 S (2018-2019)

  Dokument 8:49 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Audun Lysbakken om barnevernløftet II
 • Innst. 205 S (2018-2019)

  Dokument 8:36 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om rett til meningsfull fritid for all ungdom
 • Innst. 192 S (2018-2019)

  Dokument 8:30 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om likelønn – fra ord til handling!
 • Innst. 104 S (2018-2019)

  Prop. 23 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Barne- og likestillingsdepartementet
 • Innst. 102 S (2018-2019)

  Prop. 26 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet
 • Innst. 91 S (2018-2019)

  Dokument 8:248 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om å evaluere omorganiseringen av Arkivverket og sikre regionale arkivtjenester
 • Innst. 90 S (2018-2019)

  Prop. 97 S (2017–2018)

  Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 186/2017 av 22. september 2017 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2014/26/EU om kollektiv forvalting av opphavsrett og nærståande rettar og multiterritoriell lisensiering av rettar til musikkverk for bruk på nettet i den indre marknaden
 • Innst. 89 S (2018-2019)

  Dokument 8:188 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Trond Giske, Arild Grande, Hadia Tajik, Anniken Huitfeldt og Ruth Grung om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon
 • Innst. 87 S (2018-2019)

  Dokument 8:12 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Audun Lysbakken om mennesker fremfor markeder i barnevernet
 • Innst. 83 L (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.)
 • Innst. 82 S (2018-2019)

  Prop. 10 LS (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 158/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1128 (portabilitetsforordningen)
 • Innst. 67 L (2018-2019)

  Prop. 99 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova)
 • Innst. 65 S (2018-2019)

  Dokument 8:229 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olav Urbø, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Ivar Odnes og Nils T. Bjørke om innføring av full rettighetsbasert merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner
 • Innst. 64 S (2018-2019)

  Dokument 8:219 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om et femårig nasjonalt biblioteksløft
 • Innst. 44 L (2018-2019)

  Prop. 4 L (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)
 • Innst. 14 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Finanskomiteen (38)

 • Innst. 391 S (2018-2019)

  Meld. St. 2 (2018–2019), Prop. 114 S (2018–2019) og Prop. 115 LS (2018–2019), S-delen

  Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett 2019, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019, og om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2019 – BERIKTIGET
 • Innst. 378 L (2018-2019)

  Prop. 115 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
 • Innst. 374 S (2018-2019)

  Prop. 83 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 79/2019 og nr. 78/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/36/EU (CRD IV) og forordning 575/2013/EU (CRR), og direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning 600/2014/EU (MiFIR)
 • Innst. 373 S (2018-2019)

  Prop. 84 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 18/2019 av 8. februar 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjør i Den europeiske union og om verdipapirsentraler
 • Innst. 372 S (2018-2019)

  Prop. 85 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler
 • Innst. 366 S (2018-2019)

  Meld. St. 24 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2019 - BERIKTIGET
 • Innst. 354 S (2018-2019)

  Dokument 8:108 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om et mer bærekraftig forbruk
 • Innst. 353 S (2018-2019)

  Dokument 8:104 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Bengt Fasteraune, Martha Tærud og Nils T. Bjørke om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge - BERIKTIGET
 • Innst. 344 S (2018-2019)

  Meld. St. 20 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2019
 • Innst. 343 S (2018-2019)

  Prop. 72 LS (2018–2019)

  Innstilling frå finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om forordning om endring av statistikkforordningen
 • Innst. 342 L (2018-2019)

  Prop. 72 LS (2018–2019)

  Innstilling frå finanskomiteen om Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
 • Innst. 341 S (2018-2019)

  Dokument 9 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport fra Norges Banks representantskap for 2018
 • Innst. 340 S (2018-2019)

  Meld. St. 3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2018
 • Innst. 339 S (2018-2019)

  Meld. St. 14 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 338 L (2018-2019)

  Prop. 97 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)
 • Innst. 337 S (2018-2019)

  Prop. 96 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129
 • Innst. 336 L (2018-2019)

  Prop. 96 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven mv. (prospekt, markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)
 • Innst. 282 S (2018-2019)

  Meld. St. 13 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Muligheter for alle – Fordeling og sosial bærekraft
 • Innst. 236 S (2018-2019)

  Prop. 57 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)
 • Innst. 225 S (2018-2019)

  Prop. 51 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)
 • Innst. 224 L (2018-2019)

  Prop. 40 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto)
 • Innst. 167 S (2018-2019)

  Prop. 15 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017
 • Innst. 166 L (2018-2019)

  Prop. 7 L (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. (verdipapirsentralloven)
 • Innst. 165 S (2018-2019)

  Meld. St. 7 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om en ny sentralbanklov
 • Innst. 161 S (2018-2019)

  Prop. 8 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 21/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/59/EU om fastsettelse av en ramme for gjenoppretting og omstrukturering av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak mv. (krisehåndteringsdirektivet)
 • Innst. 144 S (2018-2019)

  Dokument 8:10 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken om å sikre at alle, også landets rikeste, bidrar til fellesskapet gjennom gjeninnføring av en rettferdig skatt på arv
 • Innst. 143 L (2018-2019)

  Prop. 109 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om register over reelle rettighetshavere
 • Innst. 142 S (2018-2019)

  Dokument 8:218 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Hadia Tajik, Karin Andersen, Rigmor Aasrud og Lise Christoffersen om pensjon fra første krone
 • Innst. 120 S (2018-2019)

  Prop. 33 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny saldering av statsbudsjettet 2018
 • Innst. 26 S (2018-2019)

  Prop. 114 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 29. august 2018
 • Innst. 25 L (2018-2019)

  Prop. 110 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven mv. (andre betalingstjenestedirektiv)
 • Innst. 24 S (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) – Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt
 • Innst. 23 L (2018-2019)

  Prop. 104 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen)
 • Innst. 22 L (2018-2019)

  Prop. 98 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i finansforetaksloven (forsikrings- og pensjonsforetaks investeringer i forsikringsfremmed virksomhet)
 • Innst. 5 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, statens lånebehov og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2019 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2018-2019)

  Prop. 1 LS (2018–2019) og Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2019
 • Innst. 2 S (2018-2019)

  Meld. St. 1 (2018–2019), Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2018–2019)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2019 og forslaget til statsbudsjett for 2019

Helse- og omsorgskomiteen (43)

 • Innst. 423 S (2018-2019)

  Prop. 125 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 385 S (2018-2019)

  Dokument 8:111 S (2018–2019)

  Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen og Marit Knutsdatter Strand om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost–nytte-vurderingar av nye legemiddel
 • Innst. 384 S (2018-2019)

  Dokument 8:133 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Geir Inge Lien, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å avvikle helseforetaksmodellen og ta sykehusene tilbake til folkevalgt styring og offentlig forvaltning
 • Innst. 383 S (2018-2019)

  Dokument 8:139 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og Geir Inge Lien om tiltak for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste og å innføre maksimal reisetid til legevakt
 • Innst. 370 L (2018-2019)

  Prop. 106 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i abortloven (fosterreduksjon)
 • Innst. 369 S (2018-2019)

  Meld. St. 19 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn
 • Innst. 332 L (2018-2019)

  Prop. 66 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i helse- og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens)
 • Innst. 331 L (2018-2019)

  Prop. 64 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)
 • Innst. 330 L (2018-2019)

  Prop. 62 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdloven (overtredelsesgebyr)
 • Innst. 329 S (2018-2019)

  Dokument 8:93 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om tiltak for å redusere sårbarhet ved legemiddelmangel
 • Innst. 328 L (2018-2019)

  Prop. 91 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i smittevernloven (lovrevisjon)
 • Innst. 273 S (2018-2019)

  Dokument 8:87 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om å gjøre ordningen med brukerstyrt personlig assistanse reell for alle
 • Innst. 264 S (2018-2019)

  Dokument 8:79 S (2018–2019) og Dokument 8:113 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Inge Lien og Per Olaf Lundteigen om å stoppe økonomisk motiverte kutt i pasienttilboda i helseføretaka og stanse nedlegging av fødeavdeling og døgnbehandling ved DPS og rehabilitering i Møre og Romsdal, og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash og Audun Lysbakken om å stoppe nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund
 • Innst. 263 S (2018-2019)

  Dokument 8:78 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om at utdanningen av legespesialister skal svare til helsetjenestens behov
 • Innst. 262 S (2018-2019)

  Redegjørelse nr. 9 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst
 • Innst. 259 S (2018-2019)

  Prop. 25 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet, kapittel 3
 • Innst. 247 S (2018-2019)

  Dokument 8:8 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Kjersti Toppe og Kari Elisabeth Kaski om trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter
 • Innst. 207 S (2018-2019)

  Dokument 8:6 S (2018–2019) og Dokument 8:20 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Elise Bjørnebekk-Waagen om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus, og om Representantforslag frå stortingsrepresentant Kjersti Toppe om å sikre full openheit om legemiddelprisar i den offentlege helsetenesta
 • Innst. 206 S (2018-2019)

  Dokument 8:19 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Liv Signe Navarsete om å be regjeringen evaluere samhandlingsreformen og fremme sak for Stortinget om nødvendige tiltak for at samhandlingsreformens intensjoner kan nås
 • Innst. 203 S (2018-2019)

  Dokument 8:48 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Bengt Fasteraune, Åslaug Sem-Jacobsen og Kjersti Toppe om sterkere samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatrien og skolehelsetjenesten
 • Innst. 202 S (2018-2019)

  Dokument 8:52 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken om å kreve åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien til helsepersonell
 • Innst. 200 S (2018-2019)

  Dokument 8:60 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand, Bengt Fasteraune og Kjersti Toppe om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern
 • Innst. 199 S (2018-2019)

  Dokument 8:62 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og Kjersti Toppe om å beskytte, fremme, støtte og øke forekomsten av amming
 • Innst. 190 S (2018-2019)

  Meld. St. 11 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2017
 • Innst. 181 L (2018-2019)

  Prop. 30 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i spesialisthelsetenestelova m.m. (avvikling av meldeordninga m.m.)
 • Innst. 177 S (2018-2019)

  Dokument 8:45 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Siv Mossleth om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader
 • Innst. 173 S (2018-2019)

  Dokument 8:24 S (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner
 • Innst. 157 L (2018-2019)

  Prop. 3 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning
 • Innst. 156 S (2018-2019)

  Dokument 8:243 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Elise Bjørnebekk-Waagen og Ingvild Kjerkol om bedre kommunale tilbud til volds- og overgrepsutsatte unge
 • Innst. 155 S (2018-2019)

  Dokument 8:235 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om ideelle aktørers historiske pensjonsutgifter
 • Innst. 147 S (2018-2019)

  Dokument 8:241 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Karin Andersen om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer
 • Innst. 146 S (2018-2019)

  Dokument 8:242 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om å utrede og utarbeide forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det, kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering
 • Innst. 97 S (2018-2019)

  Dokument 8:245 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Nils T. Bjørke, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og Per Olaf Lundteigen om å hindre sentralisering av kontorstrukturen i Helseøkonomiforvaltningen (Helfo)
 • Innst. 94 L (2018-2019)

  Prop. 13 L (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i sprøyteromsloven m.m. (utvidelse av type narkotiske stoffer m.m.)
 • Innst. 43 S (2018-2019)

  Meld. St. 15 (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre
 • Innst. 40 S (2018-2019)

  Dokument 8:216 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv
 • Innst. 39 S (2018-2019)

  Dokument 8:209 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag og Siv Henriette Jacobsen om styrking av norsk tannhelse
 • Innst. 38 S (2018-2019)

  Dokument 8:141 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Jorunn Gleditsch Lossius, Steinar Reiten og Knut Arild Hareide om en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk
 • Innst. 33 S (2018-2019)

  Dokument 8:230 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Elise Bjørnebekk-Waagen, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Tuva Moflag om tiltak for å redusere forekomst og dødelighet av føflekkreft
 • Innst. 32 S (2018-2019)

  Dokument 8:225 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Willfred Nordlund og Siv Mossleth om å styrke det akuttmedisinske tilbudet utenfor sykehus og sikre forsvarlige luftambulansetjenester
 • Innst. 31 S (2018-2019)

  Dokument 8:226 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Kjersti Toppe om å styrke rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom (kols) og å stoppe nedleggelsen av rehabiliteringsavdelingen 2 Øst i Egersund
 • Innst. 29 L (2018-2019)

  Prop. 83 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (godkjenning av virksomheter og helsetjenester)
 • Innst. 11 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 2 (2018–2019)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Justiskomiteen (32)

 • Innst. 421 S (2018-2019)

  Prop. 122 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap
 • Innst. 402 S (2018-2019)

  Dokument 8:143 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å legge til rette for rettsforfølging av mistenkte krigsforbrytere i Syria/Irak
 • Innst. 364 S (2018-2019)

  Prop. 71 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 363 S (2018-2019)

  Dokument 6 (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2018 fra Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 362 S (2018-2019)

  Dokument 14 (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2018 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 361 S (2018-2019)

  Dokument 8:89 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål
 • Innst. 359 S (2018-2019)

  Prop. 103 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 4. september 2018 mellom Norge og Sverige om gjensidig bistand mellom politiets spesielle innsatsenheter i krisesituasjoner
 • Innst. 305 L (2018-2019)

  Prop. 53 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven mv. (ankesiling m.m.) – BERTIKTIGET
 • Innst. 297 L (2018-2019)

  Prop. 100 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.)
 • Innst. 296 L (2018-2019)

  Prop. 154 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)
 • Innst. 261 S (2018-2019)

  Dokument 8:74 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen og Eigil Knutsen om å innlemme ILOs kjernekonvensjoner i menneskerettsloven
 • Innst. 252 L (2018-2019)

  Prop. 107 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)
 • Innst. 238 S (2018-2019)

  Prop. 31 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2017/458 om endringer i EUs grenseforordning artikkel 8, for så vidt gjelder innføring av forsterket personkontroll ved passering av ytre grenser (videreutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 235 S (2018-2019)

  Prop. 42 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning
 • Innst. 234 L (2018-2019)

  Prop. 42 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning)
 • Innst. 204 S (2018-2019)

  Dokument 8:39 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jonas Gahr Støre om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet
 • Innst. 189 S (2018-2019)

  Dokument 8:28 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Mona Fagerås om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner
 • Innst. 182 L (2018-2019)

  Prop. 45 LS (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om overgangsregler mv. ved Storbritannias uttreden fra Den europeiske union
 • Innst. 174 S (2018-2019)

  Dokument 8:27 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet
 • Innst. 145 S (2018-2019)

  Dokument 8:227 S (2017–2018)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om håndtering av alvorlig psykisk syke i fengsler
 • Innst. 105 L (2018-2019)

  Prop. 9 L (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)
 • Innst. 100 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019) unntatt punktet om kap. 480, og kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 80 L (2018-2019)

  Prop. 115 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i personopplysningsloven (bekjempelse av arbeidslivskriminalitet)
 • Innst. 79 S (2018-2019)

  Dokument 8:165 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om gjennomgang av offentlige oppreisnings- og erstatningsordninger
 • Innst. 78 S (2018-2019)

  Dokument 6 (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsmelding for 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter – BERIKTIGET
 • Innst. 76 S (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 75 L (2018-2019)

  Prop. 105 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sjøloven mv. (fjerning av vrak) og samtykke til tiltredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007
 • Innst. 71 S (2018-2019)

  Dokument 8:152 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om å styrke folks rettssikkerhet slik at de som har rett, også kan få rett
 • Innst. 56 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019) Meldingsdel

  Innstilling fra justiskomiteen om Tilbaketrekking av Prop. 108 S (2017–2018) Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (slokking av skogbranner mv.)
 • Innst. 55 S (2018-2019)

  Prop. 2 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet (beredskap og håndtering av skogbranner)
 • Innst. 35 L (2018-2019)

  Prop. 120 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettshjelploven mv. (tilgang til Folkeregisteret m.m.)
 • Innst. 6 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)

Kommunal- og forvaltningskomiteen (34)

 • Innst. 406 S (2018-2019)

  Prop. 123 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)
 • Innst. 405 S (2018-2019)

  Prop. 113 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2020
 • Innst. 395 S (2018-2019)

  Dokument 8:144 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Petter Eide og Lars Haltbrekken om å legge til rette for at alle norske barn av foreldre med IS-tilknytning kan komme til Norge, samt sikre god barnefaglig oppfølging etter hjemkomst til Norge
 • Innst. 382 S (2018-2019)

  Meld. St. 21 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Nytt regjeringskvartal
 • Innst. 381 S (2018-2019)

  Dokument 8:116 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold og Geir Pollestad om økt bruk av tre som byggemateriale
 • Innst. 360 L (2018-2019)

  Prop. 107 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)
 • Innst. 307 L (2018-2019)

  Prop. 68 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)
 • Innst. 304 S (2018-2019)

  Dokument 8:102 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Freddy André Øvstegård om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale, og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken
 • Innst. 270 L (2018-2019)

  Prop. 44 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)
 • Innst. 256 S (2018-2019)

  Dokument 8:72 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Sheida Sangtarash, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Olivia Corso Salles om å sikre hjelp og beskyttelse til barnebruder som varsler om overgrep, slik at de ikke mister oppholdstillatelse og rettigheter
 • Innst. 253 L (2018-2019)

  Prop. 116 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
 • Innst. 249 S (2018-2019)

  Dokument 8:75 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils T. Bjørke om å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift
 • Innst. 245 S (2018-2019)

  Dokument 8:73 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om endring av bostøtte og opprettelsen av midlertidige ordninger for å nå vanskeligstilte husstander som har problemer med høye energipriser
 • Innst. 244 S (2018-2019)

  Dokument 8:240 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om et langsiktig og helhetlig løft for Groruddalen og Oslo Sør
 • Innst. 229 S (2018-2019)

  Prop. 54 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)
 • Innst. 217 S (2018-2019)

  Dokument 8:55 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å innføre straffebestemmelser i lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder
 • Innst. 215 L (2018-2019)

  Prop. 36 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i eigarseksjonslova mv. (korttidsutleige, skjerpa ervervsavgrensing og eigarskiftegebyr)
 • Innst. 172 S (2018-2019)

  Dokument 8:237 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen
 • Innst. 160 S (2018-2019)

  Dokument 8:43 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap
 • Innst. 159 L (2018-2019)

  Prop. 32 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (håndtering av overvann i arealplanleggingen mv.)
 • Innst. 124 S (2018-2019)

  Dokument 8:246 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Sigbjørn Gjelsvik og Kjersti Toppe om helserisiko ved bustadbygging på gamle avfallsdeponi
 • Innst. 123 L (2018-2019)

  Dokument 8:44 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Norunn Tveiten Benestad, Kari Kjønaas Kjos og Torhild Bransdal om endring av inndelingslova § 17
 • Innst. 119 S (2018-2019)

  Meld. St. 6 (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Oppgaver til nye regioner
 • Innst. 118 S (2018-2019)

  Prop. 20 S (2018–2019) unntatt kap. 542

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 117 S (2018-2019)

  Prop. 28 S (2018–2019), kap. 490, 491 og 3490

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 116 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019), kap. 291, 292, 3291 og 3292

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet
 • Innst. 86 S (2018-2019)

  Dokument 8:238 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner
 • Innst. 85 S (2018-2019)

  Meld. St. 18 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2017
 • Innst. 84 S (2018-2019)

  Dokument 8:3 S (2018–2019), Dokument 8:4 S (2018–2019), Dokument 8:25 S (2018–2019), Dokument 8:29 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om fire representantforslag som omhandler oppheving av sammenslåinger av fylkeskommuner
 • Innst. 74 L (2018-2019)

  Prop. 111 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven (avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap)
 • Innst. 72 L (2018-2019)

  Prop. 117 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tilbakeholdelse og innbringelse m.m.)
 • Innst. 59 S (2018-2019)

  Meld. St. 16 (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2017
 • Innst. 36 L (2018-2019)

  Prop. 5 L (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (feilrettinger)
 • Innst. 16 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen (42)

 • Innst. 419 S (2018-2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om sak om avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget
 • Innst. 411 S (2018-2019)

  Dokument 3:6 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Petroleumstilsynets oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
 • Innst. 408 S (2018-2019)

  Dokument 2 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens årsrapport for 2018
 • Innst. 400 S (2018-2019)

  Dokument 7:2 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Særskilt melding til Stortinget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater
 • Innst. 399 S (2018-2019)

  Dokument 3:8 (2018–2019)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av det norsk-russiske bilaterale miljøsamarbeidet – ein parallellårevisjon med Den russiske føderasjons riksrevisjon
 • Innst. 398 S (2018-2019)

  Dokument 3:9 (2018–2019)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene
 • Innst. 397 S (2018-2019)

  Dokument 4:1 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 396 S (2018-2019)

  Dokument 4 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 291 S (2018-2019)

  Meld. St. 12 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017–2018
 • Innst. 290 S (2018-2019)

  Dokument 12:3 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til å søke asyl)
 • Innst. 289 S (2018-2019)

  Dokument 12:36 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Bente Stein Mathisen og Nils Aage Jegstad om § 95 nytt tredje ledd (om at staten ikke skal kunne skatte- og avgiftsbelegge rettslige tjenester for saker som skal avgjøres av domstolene)
 • Innst. 288 S (2018-2019)

  Dokument 12:4 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)
 • Innst. 287 S (2018-2019)

  Dokument 12:8 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard og Tom E. B. Holthe om endring i § 113 a (begrensninger i de grunnlovfestede rettigheter)
 • Innst. 286 S (2018-2019)

  Dokument 12:29 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Helge Thorheim, Tom E. B. Holthe, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell og Karin Andersen om ny § 103 (rett til å stifte familie mv.)
 • Innst. 285 S (2018-2019)

  Dokument 12:23 (2015–2016), Dokument 12:26 (2015–2016) og Dokument 12:41 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Ingrid Heggø, Helga Pedersen, Martin Kolberg, Knut Storberget, Pål Farstad, Geir Pollestad, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja, Line Henriette Hjemdal og Martin Henriksen om ny § 112 a (om at dei marine ressursane høyrer fellesskapet til), Grunnlovsforslag fra Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Abid Q. Raja, Snorre Serigstad Valen og Karin Andersen om ny § 111 (om at de marine ressursene tilhører fellesskapet og skal komme kystsamfunnene til gode) og Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om ny § 111 første ledd (de marine ressurser)
 • Innst. 284 S (2018-2019)

  Dokument 7:1 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018
 • Innst. 283 S (2018-2019)

  Dokument 12:17 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)
 • Innst. 276 S (2018-2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli–31. desember 2018
 • Innst. 260 S (2018-2019)

  Dokument 3:7 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av behandling av innsigelser i plansaker
 • Innst. 237 S (2018-2019)

  Dokument 3:3 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av anskaffelsen og innfasingen av maritime helikoptre til Forsvaret (NH90)
 • Innst. 223 S (2018-2019)

  Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Sivilombudsmannens Arbeidsgrupperapport om endringer i sivilombudsmannsloven og Dokument 19 (2017–2018) punkt 6 i Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner
 • Innst. 179 S (2018-2019)

  Dokument 3:5 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen
 • Innst. 153 S (2018-2019)

  Dokument 3:2 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper – 2017
 • Innst. 152 S (2018-2019)

  Dokument 3:4 (2018–2019)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å redusere planleggingstiden for store samferdselsprosjekter
 • Innst. 148 S (2018-2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2018
 • Innst. 134 S (2018-2019)

  Dokument 12:2 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås og Bård Vegar Solhjell om å grunnlovfeste allemannsretten
 • Innst. 133 S (2018-2019)

  Dokument 12:7 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Karin Andersen, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16 års stemmerettsalder)
 • Innst. 132 S (2018-2019)

  Dokument 12:10 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 107 (rett til kulturell identitet og deltakelse i det kulturelle liv)
 • Innst. 131 S (2018-2019)

  Dokument 12:24 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Ingrid Heggø, Knut Storberget, Odd Omland, Torgeir Knag Fylkesnes, Geir Pollestad, Martin Kolberg, Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Abid Q. Raja og Line Henriette Hjemdal om endring i § 112 (om vern av matjordressursene)
 • Innst. 130 S (2018-2019)

  Dokument 12:42 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om ny § 111 andre ledd (om støy)
 • Innst. 129 S (2018-2019)

  Dokument 12:27 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Heikki Eidsvoll Holmås, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø om ny § 107 (grunnlovfesting av retten til bolig)
 • Innst. 128 S (2018-2019)

  Dokument 12:21 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Snorre Serigstad Valen, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn, Jette F. Christensen, Truls Wickholm og Heidi Nordby Lunde om endring i §§ 1, 3, 4 til 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17 til 32, 34 til 37, 39 til 41, 43 til 48, 62, 67 til 69, 74 til 82, 86 og 121 (om å endre statsform til republikk)
 • Innst. 127 S (2018-2019)

  Dokument 12:9 (2015–2016) og Dokument 12:25 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Karin Andersen og Abid Q. Raja om ny § 111 (levestandard og helse) og Grunnlovsforslag fra Karin Andersen om ny § 111 i Grunnloven (levestandard og helse)
 • Innst. 126 S (2018-2019)

  Dokument 12:1 (2014–2015), Dokument 12:28 (2015–2016) og Dokument 12:37 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Abid Q. Raja, Hans Fredrik Grøvan, Karin Andersen, Rasmus Hansson, Gunvor Eldegard og Jette F. Christensen om endring av Grunnloven § 108 (samene som urfolk), Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Helga Pedersen, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes og Abid Q. Raja om endring i § 108 (anerkjennelse av det samiske folk) og Grunnlovframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)
 • Innst. 125 S (2018-2019)

  Dokument 1 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2017
 • Innst. 88 S (2018-2019)

  Dokument 3:11 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring
 • Innst. 63 S (2018-2019)

  Dokument 3:1 (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 62 S (2018-2019)

  Dokument 3:12 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Skatteetatens kontroll med prising av transaksjoner i interessefellesskap over landegrensene
 • Innst. 61 S (2018-2019)

  Dokument 3:10 (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Norges internasjonale klima- og skogsatsing
 • Innst. 60 S (2018-2019)

  Dokument 3:8 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av Barne-, ungdoms- og familieetatens bistandsplikt ved akuttplasseringer i barnevernet
 • Innst. 53 S (2018-2019)

  Dokument 3:9 (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes satsing på bioenergi for å redusere utslipp av klimagasser
 • Innst. 10 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)

Næringskomiteen (35)

 • Innst. 415 S (2018-2019)

  Prop. 117 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.
 • Innst. 414 S (2018-2019)

  Prop. 120 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)
 • Innst. 413 S (2018-2019)

  Landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 og Dokument 8:157 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og Representantforslag fra stortingsrepresentant Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet
 • Innst. 410 S (2018-2019)

  Dokument 8:92 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen og Ingvild Kjerkol om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår
 • Innst. 376 S (2018-2019)

  Meld. St. 22 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
 • Innst. 351 S (2018-2019)

  Dokument 8:46 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om avvikling av pelsdyrnæringen
 • Innst. 350 L (2018-2019)

  Prop. 95 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)
 • Innst. 349 L (2018-2019)

  Prop. 90 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking) - BERIKTIGET
 • Innst. 348 L (2018-2019)

  Prop. 99 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om forbud mot hold av pelsdyr
 • Innst. 295 S (2018-2019)

  Prop. 92 LS (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)
 • Innst. 294 L (2018-2019)

  Prop. 92 LS (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)
 • Innst. 293 S (2018-2019)

  Prop. 93 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Ecuador av 25. juni 2018
 • Innst. 292 S (2018-2019)

  Prop. 67 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia av 25. juni 2018
 • Innst. 281 S (2018-2019)

  Meld. St. 15 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018
 • Innst. 280 S (2018-2019)

  Dokument 8:86 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet
 • Innst. 269 L (2018-2019)

  Prop. 52 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i patentloven mv. (forenklinger)
 • Innst. 268 S (2018-2019)

  Dokument 8:96 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk
 • Innst. 239 S (2018-2019)

  Meld. St. 9 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Handelsnæringen – når kunden alltid har nett
 • Innst. 228 L (2018-2019)

  Prop. 39 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)
 • Innst. 222 S (2018-2019)

  Dokument 8:34 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser
 • Innst. 221 S (2018-2019)

  Dokument 8:31 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen, Maria Aasen-Svensrud, Terje Aasland, Ruth Grung, Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol om klimatilpassing av jordbruket for trygg matproduksjon basert på norske ressurser
 • Innst. 220 S (2018-2019)

  Dokument 8:16 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om dumping av lusemiddel fra oppdrettsanlegg
 • Innst. 219 S (2018-2019)

  Dokument 8:247 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om en ekte miljøreform i oppdrettsindustrien
 • Innst. 208 S (2018-2019)

  Dokument 8:9 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken om å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten
 • Innst. 201 S (2018-2019)

  Dokument 8:56 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Willfred Nordlund om en stortingsmelding om nasjonalt eierskap i strategisk viktige bedrifter, infrastruktur og teknologier
 • Innst. 198 L (2018-2019)

  Prop. 37 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)
 • Innst. 194 L (2018-2019)

  Dokument 8:193 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om endring av reindriftsloven § 60
 • Innst. 191 L (2018-2019)

  Prop. 38 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i sjølova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Innst. 110 S (2018-2019)

  Prop. 29 S (2018–2019)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 109 S (2018-2019)

  Prop. 22 S (2018–2019) kap. 1473 og Prop. 24 S (2018–2019) unntatt kap. 926

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet – kap. 1473 - BERIKTIGET
 • Innst. 70 L (2018-2019)

  Prop. 100 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
 • Innst. 27 L (2018-2019)

  Prop. 112 L (2017–2018)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)
 • Innst. 21 S (2018-2019)

  Prop. 119 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (tillegg til Jordbruksoppgjøret 2018 som følge av tørken)
 • Innst. 18 S (2018-2019)

  Prop. 118 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)
 • Innst. 8 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Stortingets presidentskap (18)

 • Innst. 426 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – behandling av gradert informasjon mv.
 • Innst. 425 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • Innst. 424 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 420 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer
 • Innst. 394 L (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven
 • Innst. 393 S (2018-2019)

  Dokument 8:77 S (2018–2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide og Freddy André Øvstegård om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet – BERIKTIGET
 • Innst. 392 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden (legge til rette for faste voteringstidspunkter) – BERIKTIGET
 • Innst. 271 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg til å utrede Stortingets kontrollfunksjon
 • Innst. 248 S (2018-2019)

  Dokument 8:67 S (2018–2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter
 • Innst. 218 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Innst. 193 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om reglement for Stortingets bygge- og leiesaker
 • Innst. 163 S (2018-2019)

  Dokument 8:59 S (2018–2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om oppdatering av retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter
 • Innst. 162 S (2018-2019)

  Innstilling frå Stortingets presidentskap om endringar i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 154 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 122 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon
 • Innst. 58 S (2018-2019)

  Dokument 19 (2017–2018) – unntatt punkt 6

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport fra utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemder som Stortinget oppnevner
 • Innst. 54 L (2018-2019)

  Dokument 8:108 LS (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad og Marius Meisfjord Jøsevold om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer
 • Innst. 1 S (2018-2019)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen (36)

 • Innst. 422 S (2018-2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen
 • Innst. 416 S (2018-2019)

  Prop. 110 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om veg, jernbane og post
 • Innst. 412 S (2018-2019)

  Prop. 119 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv–Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland
 • Innst. 407 S (2018-2019)

  Dokument 8:149 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å styrke dag- og nattogtilbudet i Norge og mellom Norge og Europa
 • Innst. 390 S (2018-2019)

  Dokument 8:90 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier
 • Innst. 389 S (2018-2019)

  Dokument 8:131 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Heidi Greni og Willfred Nordlund om et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet
 • Innst. 388 S (2018-2019)

  Dokument 8:121 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kirsti Leirtrø, Hadia Tajik og Arild Grande om tiltak for tryggere transport på norske veger
 • Innst. 368 S (2018-2019)

  Dokument 8:136 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk
 • Innst. 367 S (2018-2019)

  Dokument 8:134 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om barnevennlig transport i by og bygd
 • Innst. 358 S (2018-2019)

  Dokument 8:128 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet
 • Innst. 357 S (2018-2019)

  Dokument 8:122 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski og Arne Nævra om å åpne for person- og godstransport på Østfoldbanens østre linje til Sarpsborg
 • Innst. 313 L (2018-2019)

  Prop. 69 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (ekspressbuss)
 • Innst. 312 L (2018-2019)

  Prop. 79 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon)
 • Innst. 309 S (2018-2019)

  Prop. 82 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ulsberg–Melhus i kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus i Trøndelag
 • Innst. 308 S (2018-2019)

  Prop. 81 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E18 på strekningen Langangen–Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark
 • Innst. 303 L (2018-2019)

  Prop. 104 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i ekomloven (prisregulering av spesialnummer, internasjonale samtaler og SMS mv.)
 • Innst. 302 L (2018-2019)

  Prop. 102 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i postloven (antall omdelingsdager)
 • Innst. 301 L (2018-2019)

  Prop. 86 L (2018–2019) og Prop. 108 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven), og Tillegg til Lov om havner og farvann
 • Innst. 300 L (2018-2019)

  Prop. 70 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.)
 • Innst. 233 S (2018-2019)

  Dokument 8:69 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene
 • Innst. 178 L (2018-2019)

  Prop. 14 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (karantene ved førerprøve, behandling av personopplysninger, forholdet til folkeregisterloven mv.)
 • Innst. 176 S (2018-2019)

  Dokument 8:61 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Bengt Fasteraune, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen og Steinar Ness om eit rimelegare og betre ekspressbusstilbod i heile landet
 • Innst. 175 S (2018-2019)

  Dokument 8:26 S (2018–2019) og Dokument 8:35 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø om å utrede vegprising til erstatning for dagens bompenger og andre driftsrelaterte bilavgifter
 • Innst. 121 S (2018-2019)

  Dokument 8:32 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Steinar Reiten, Olaug V. Bollestad og Tore Storehaug om bedre sikkerhet på sjøen
 • Innst. 111 S (2018-2019)

  Prop. 17 S (2018–2019) og Prop. 20 S (2018–2019), kap. 542

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542
 • Innst. 73 L (2018-2019)

  Prop. 6 L (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (parkeringsavgift for nullutslippsmotorvogner og sektoravgift for tilsyn med parkeringsvirksomheter)
 • Innst. 66 S (2018-2019)

  Dokument 8:22 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Lars Haltbrekken om en bærekraftig godsnæring og mer gods på bane
 • Innst. 50 S (2018-2019)

  Prop. 103 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold
 • Innst. 49 S (2018-2019)

  Prop. 102 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum–Bolna, i Nordland
 • Innst. 48 S (2018-2019)

  Dokument 8:21 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om pilotprosjekt med hydrogendrevet tog
 • Innst. 47 S (2018-2019)

  Prop. 113 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Bø–Seljord i Telemark
 • Innst. 46 S (2018-2019)

  Dokument 8:5 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen, Julia Wong, Torstein Tvedt Solberg og Hege Haukeland Liadal om reforhandling av Bymiljøpakken for Nord-Jæren
 • Innst. 45 S (2018-2019)

  Dokument 8:23 S (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken om å utrede autonome ferger som selvstendig alternativ langs ny og utbedret E39
 • Innst. 42 L (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter – BERIKTIGET
 • Innst. 41 S (2018-2019)

  Prop. 91 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (krav til CO2-utslipp) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 109/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 443/2009 og EØS-komiteens beslutning nr. 111/2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 510/2011, med tilknyttede rettsakter
 • Innst. 13 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2018–2019)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)

Utdannings- og forskningskomiteen (19)

 • Innst. 404 S (2018-2019)

  Dokument 8:130 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om en bedre og mer effektiv lærerutdanning
 • Innst. 403 S (2018-2019)

  Dokument 8:120 S (2018–2019)

  Innstilling frå utdannings- og forskingskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Marit Knutsdatter Strand, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Åslaug Sem-Jacobsen om at mållova skal gjelde for studentsamskipnadane
 • Innst. 380 S (2018-2019)

  Dokument 8:124 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om gratis skolemat til alle
 • Innst. 379 S (2018-2019)

  Dokument 8:129 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg, Hadia Tajik, Arild Grande, Eigil Knutsen, Siri Gåsemyr Staalesen og Jonas Gahr Støre om en bred kompetansereform for arbeidslivet
 • Innst. 377 S (2018-2019)

  Dokument 8:123 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås og Karin Andersen om kulturskolen for alle
 • Innst. 306 S (2018-2019)

  Dokument 8:107 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Marit Arnstad om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S
 • Innst. 299 L (2018-2019)

  Prop. 89 L (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging)
 • Innst. 298 L (2018-2019)

  Prop. 88 L (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon)
 • Innst. 275 S (2018-2019)

  Dokument 8:98 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jorodd Asphjell, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø
 • Innst. 272 S (2018-2019)

  Dokument 8:81 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel
 • Innst. 197 S (2018-2019)

  Dokument 8:64 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Eirik Faret Sakariassen om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdom med særskilte behov
 • Innst. 164 S (2018-2019)

  Meld. St. 4 (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028
 • Innst. 158 S (2018-2019)

  Dokument 8:14 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Mona Fagerås om nasjonal satsing for flere lærere i skolen
 • Innst. 99 S (2018-2019)

  Prop. 21 S (2018–2019) og Prop. 24 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kunnskapsdepartementet unntatt kap. 291, 292, 3291 og 3292 og om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet – kap. 926
 • Innst. 77 S (2018-2019)

  Dokument 8:234 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Henriksen, Rigmor Aasrud, Kristian Torve, Nina Sandberg og Arild Grande om bedre tilrettelegging for toppidrettsutøvere og utdanning
 • Innst. 52 S (2018-2019)

  Dokument 8:223 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Freddy André Øvstegård om skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad
 • Innst. 51 S (2018-2019)

  Dokument 8:231 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes om en mangfoldig barnehagesektor der pengene går til barnas beste
 • Innst. 30 S (2018-2019)

  Dokument 8:222 S (2017–2018 )

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om lovfestet rett til SFO/AKS-plass
 • Innst. 12 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)

Utenriks- og forsvarskomiteen (31)

 • Innst. 356 S (2018-2019)

  Meld. St. 23 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 352 S (2018-2019)

  Dokument 17 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018
 • Innst. 347 S (2018-2019)

  Dokument 8:109 S (2018–2019)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen, Leif Audun Sande, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren
 • Innst. 346 S (2018-2019)

  Prop. 60 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 345 S (2018-2019)

  Dokument 5 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar – 31. desember 2018
 • Innst. 317 S (2018-2019)

  Dokument 13 (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018
 • Innst. 316 S (2018-2019)

  Prop. 59 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
 • Innst. 265 S (2018-2019)

  Prop. 61 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS
 • Innst. 243 L (2018-2019)

  Prop. 46 L (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) – BERIKTIGET
 • Innst. 242 S (2018-2019)

  Dokument 8:76 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018
 • Innst. 241 S (2018-2019)

  Dokument 8:71 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om eksport av norsk militært materiell til krigsområder
 • Innst. 227 S (2018-2019)

  Dokument 8:68 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet
 • Innst. 226 S (2018-2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Libya-utvalgets rapport
 • Innst. 214 S (2018-2019)

  Dokument 8:58 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Arne Nævra om å utrede alternativer til EØS-avtalen
 • Innst. 213 S (2018-2019)

  Dokument 8:47 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Liv Signe Navarsete og Emilie Enger Mehl om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet
 • Innst. 212 S (2018-2019)

  Dokument 8:42 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski og Petter Eide om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia
 • Innst. 211 L (2018-2019)

  Prop. 43 L (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov)
 • Innst. 210 S (2018-2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015
 • Innst. 196 S (2018-2019)

  Prop. 47 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
 • Innst. 195 L (2018-2019)

  Prop. 47 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU
 • Innst. 183 S (2018-2019)

  Prop. 45 LS (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen
 • Innst. 168 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019) – Utenriksdepartementet, Del III, punkt 9, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten)
 • Innst. 137 S (2018-2019)

  Dokument 8:212 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Trygve Slagsvold Vedum, Sandra Borch og Willfred Nordlund om ein opptrappingsplan for Forsvaret
 • Innst. 113 S (2018-2019)

  Prop. 27 S (2018–2019) og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Prop. 27 S (2018–2019) om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet, og Prop. 28 S (2018–2019), kap. 480, om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 112 S (2018-2019)

  Prop. 16 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet
 • Innst. 81 S (2018-2019)

  Meld. St. 19 (2017–2018)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 69 S (2018-2019)

  Meld. St. 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Partnerland i utviklingspolitikken
 • Innst. 68 S (2018-2019)

  Dokument 8:13 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Audun Lysbakken om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon
 • Innst. 28 S (2018-2019)

  Dokument 8:203 S (2017–2018) og Dokument 8:220 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader, og om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Petter Eide om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste
 • Innst. 17 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2019
 • Innst. 7 S (2018-2019)

  Prop. 1 S (2018–2019)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2019, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) – unntatt Del III Spesielle tema, Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) og kapitler under Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)

Valgkomiteen (4)

 • Innst. 151 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 149 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 20 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 19 S (2018-2019)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling