Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.05.2018 Kl. 14:36:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 6, jf. Innst. 250 S (2017-2018), jf. Dokument 12:6 (2015-2016) som er fremmet av Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås. Forslaget går ut på en endring i Grunnloven § 25 med sikte på å forby produksjon, innførsel, bruk og utplassering av atomvåpen i Norge. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen har medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti foreslått å bifallet forslaget. Forslaget ble ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Referert for senere bekjentgjøring