Voteringsoversikt for sak:

Grunnlovsforslag om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til død)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (03.06.2019 Kl. 15:26:55)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag om vern av liv fra unnfangelse til død, jf. Innst. 288 S (2018-2019) og Dokument 12:4 (2015-2016). Forslaget er fremsatt av Hans Fredrik Grøvan, Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Rigmor Andersen Eide. Ved voteringen ble forslaget med 160 mot 8 stemmer ikke bifalt.

  Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak og oppmodingar