Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen

Dokument 3:13 (2018-2019), Innst. 182 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 182 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen. Riksrevisjonen har påpekt at selv om rovviltforvaltningens tapsforebyggende virkemidler fungerer i enkelte områder, fungerer de ikke like godt i alle regioner og for alle arter. Dette berører særlig tamreinnæringen. Komiteen viser til at klima- og miljøministeren har skissert flere tiltak som skal bøte på de svakhetene undersøkelsen peker på. Komiteens flertall viser til at reindrift og annen utmarksbruk er sentrale i samisk næringsliv. Flertallet har merket seg at Riksrevisjonen konkluderer med at bestandsmålet for ulv og jerv er overoppfylt de siste fem årene, mens bjørn og gaupe ligger under bestandsmålet. Flertallet mener at prinsippet om at rovviltnemndene skal stå fritt til å vedta forvaltningsplaner for rovvilt, må opprettholdes, og at departementet skal ha respekt for de vedtakene om forvaltning som blir gjort i nemndene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 05.05.2020
   Votert i Stortinget 05.05.2020