Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 16 av 16)

 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvilke konkrete selskaper og sektorer statsråden ser for seg som aktuelle for statlig eierskap, med henvisning til at Stortinget vedtok å be regjeringen legge til rette for at staten om nødvendig går inn på eiersiden i spesielt betydningsfulle norske bedrifter
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at det er gjort en rekke gode tiltak for umiddelbart å møte bedriftene og arbeidstakerne med trygghet, og hvordan man nå skal kunne klare, gjennom de ulike ordningene som er etablert, å sørge for at vi igjen får aktivitet
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kvifor i all verda vi ikkje gjer det strengare for dei som er organiserte i skatteparadis, med bakgrunn i at Danmark har vedtatt at det ikkje skal vere mogleg å få krisehjelp dersom ein er organisert i skatteparadis
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.04.2020

  Besvart: 29.04.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om at de små bedriftene kom veldig dårlig ut av kontantstøtteordningen, for egenandelen var altfor høy, og om Venstre kan være enig med Senterpartiet i at vi setter egenandelen til null, for vi trenger de over 100 000 bedriftene hvis vi skal få ledigheten ned og få folk i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om tiltak når det gjelder Norges CO¨2-utslipp for å oppnå målet om 40 pst. utslippsreduksjon, og hvor mye norsk næringsliv må investere for å nå de planlagte målene
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om hvordan næringsministeren vil bidra til at lønnsfesten som enkelte ledere bevilger seg, hvor staten er hel- eller deleier, blir stoppet, med bakgrunn i at de med lavest lønnsinntekt har fått reallønnsnedgang de siste årene
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om statsråden kan forklare næringsstrategien til regjeringa, som har vore stille som mus i spørsmålet om det vil bli laga mål for flytande havvind i Noreg, med vilkår som gjer at vi kan ta ei internasjonal leiarrolle og byggje norsk leverandørindustri
 • Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om kvifor det er eit sjølvstendig mål for regjeringa å kvitta seg med statleg og dermed ofte òg med nasjonalt norsk eigarskap til bedrifter, infrastruktur og naturressursar
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.01.2020

  Besvart: 29.01.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Om regjeringen vil ta initiativ til å sikre fullt statlig eierskap av den samfunnskritiske infrastrukturen som Telenor nå skiller ut i et eget selskap
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I en tid hvor det er et stort behov for omstilling i næringslivet, velger næringsministeren å foreslå reduksjoner i flere av virkemidlene som nettopp skal bidra til nye muligheter for næringslivet. Et eksempel på dette er at næringsministeren i statsbudsjettet foreslår å endre mandatet til Investinor AS slik at man stenger muligheten for at selskapet kan gjøre direkte investeringer. I Adresseavisen 13. november kan vi lese at regjeringspartiene vil stoppe dette forslaget. Dette illustrerer den betydelige usikkerheten regjeringen har i sin tilnærming til næringspolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å gi næringspolitikken større forutsigbarhet, og er han enig i at det er viktig å videreføre Investinor AS sitt mandat for aktive direkteinvesteringer?
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringa ikkje klarer å omstille norsk næring og industri til å bli meir grøn, og når regjeringa er ferdig med å tenkje, og klar til å handle
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor regjeringen svekker viktige tiltak for norsk næringsliv i en tid da en nettopp skal bidra til klimavennlig vekst og omstilling
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å oppnå forenkling for nærings- og foreningsliv gjennom digitalisering, og hvordan Brønnøysundregistrenes mulighet til å ta en offensiv rolle i dette arbeidet vil være med forslaget til driftsbudsjett for 2020
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart på vegne av: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 16.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at en ny EU-dom konkluderer med at EUs anskaffelsesregelverk ikke gir adgang til å oppstille kvantitative begrensninger på underleverandørers bidrag i kontrakter, og hvilke konsekvenser dommen kunne få for Norge gjennom EØS
 • Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt ikke veksten i industrien hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, og altså ikke er et uttrykk for et grønt skifte