Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 61)
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1001 (2020-2021)

  Innlevert: 19.01.2021

  Sendt: 20.01.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden rydde opp i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:926 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 20.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva tenker utenriksministeren om grensegjengeravtalen, samt vil hun gjennomgå regelverket og vurdere å ta nødvendige initiativ overfor svenske myndigheter for å fjerne unntaksreglene for grensependlere i den nordiske skatteavtalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:901 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 11.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden at kravet til økt egenkapital for standardmetodebankene ved boligbygging slik det er utformet av Finanstilsynet er fornuftig; mener statsråden at EU-regelverk (CRR) gir handlingsrom til å utforme egenkapitalkravet på en annen måte; vil statsråden ta initiativ overfor Finanstilsynet til å utnytte et slikt handlingsrom, og vil statsråden dersom EU-regelverket ikke gir handlingsrom til endring av Finanstilsynets fortolkning, ta initiativ opp mot den revisjonen av regelverket som EU er i gang med for at dette endres?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:886 (2020-2021)

  Innlevert: 08.01.2021

  Sendt: 08.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil regjeringen vurdere å innføre kompensasjon for tapte varelagre som mat og øl som må kastes på grunn av smitteverntiltak, og vil det bli mulig å få refundert offentlige avgifter som er betalt ved innkjøp av varene?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:878 (2020-2021)

  Innlevert: 07.01.2021

  Sendt: 07.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at avgiftslettelsene som ble vedtatt av Stortinget uavkortet kommer forbrukerne til gode?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:859 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 11.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Stortinget har vedteke fritak for elavgift for solenergi til eige forbruk avdi ein ønska meir solenergi. Finansdepartementet krev elavgift frå burettslag for solenergi som burettslaget sjølv produserer dersom dei ikkje distribuerer via eige nett, noko som er ulovleg pga monopol. Korleis og når vil finansdep endre denne forskrifta slik at den ikkje lenger er til hinder for gode solcelleprosjekt, og såleis oppfylle Stortinget sitt ønske om meir solcelleenergi?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:846 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 08.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil finansministeren gjøre for å sikre at bedriftenes pensjonsavtaler først og fremst sikrer folk den pensjonen de har rett på, og ikke blir «en gullkalv for finansbransjen»?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:827 (2020-2021)

  Innlevert: 21.12.2020

  Sendt: 22.12.2020

  Besvart: 06.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Raytheon Co er et amerikansk våpensselskap som er med å undergrave FNs fredsprosess i Vest-Sahara. Mener finansministeren at Raytheon Co er innenfor SPU sin etiske regelverk, og vil han ev. foreta seg noe for å sørge for at selskapet ekskluderes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:822 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 06.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  ?I statsbudsjettet for 2021 framkommer det at regjeringen vil legge fram et forslag om lovendringer i etterkant av evalueringen av land til land rapporteringen, som er gjennomført. Vil regjeringen følge opp de krav om åpenhet, blant annet knyttet til skatteparadiser som kom fra flere i høringsrunden, og i såfall på hvilken måte?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:813 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Finanstilsynet har i rundskriv 10 des. definert byggeprosjekt som bedrifter eller bustadbyggelag har som høgrisikoprosjekter. Det har som konsekvens at standardbankane må ha meir eigenkapital pga risikovektinga aukar til 150 %. Dermed vert byggeprosjekt finansiert av standardbanker dyrare for banken og dermed dyrare for kunden. Det vrir konkurransen i fordel av større aktørar både i bank og byggenæringa. Vil statsråden vurdere og vil han utnytte handlingsrommet i EØS avtala slik at ein unngår auka bustadprisar i distrikta?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:801 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 04.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Media har nå offentliggjort oversikter over folks inntekt og formue fordelt på postnummer der leserne oppfordres til å finne de rikeste i sitt nabolag. Denne informasjonen er i prinsippet tilgjengelig for alle verdens 4830 millioner internettbrukere. Er det sannsynlig at skattelistene brukes av kriminelle til å målrette kriminalitet som ran, trusler, tyverier og bedragerier, og er statsråden villig til å la Politidirektoratet gjennomføre en ny kriminalitets- og trusselanalyse knyttet til medias offentliggjøring av skattelistene?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:796 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  På hvilket grunnlag hevder statsråden at «erfaringen med andre kriser er at forskjellene blir mindre»?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom Kalsås (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:795 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 04.01.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden ta initiativ til å avklare og forenkle regelverket for kompensasjon av merverdiavgift for kommunale svømmeanlegg?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:787 (2020-2021)

  Innlevert: 17.12.2020

  Sendt: 17.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Fremskrittspartiet har sammen med regjeringspartiene flere ganger kuttet avgiftene på motorsykler og snøscootere, nå senest i statsbudsjettet for 2021 der innslagspunktet for slagvolumkomponenten økes til 500cc. Mye tyder imidlertid på at provenyberegningene tidligere lettelser bygget på har vært for høye. Kan jeg be om en oversikt over de beregnede provenytapene for hver gjennomførte lettelse på MC og snøscooter, samt de påfølgende regnskapstallene for statens inntekter fra engangsavgift på disse kjøretøyene?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:769 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 22.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Skal festivaler uten billettinntekter i pandemiåret 2020 beregne fordelingsmoms på utgifter basert på kompensasjonsmidler, eller vil de kunne kreve fullt fradrag for alle utgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:753 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Bø kommune har redusert formuesskatten for 2021, og har nå fått garantier fra regjeringen om at de ikke vil tape i skatteutjevningen som følge av dette kuttet. Hvor dyrt blir det om denne spesialregelen skulle gjelde alle kommuner, altså at kommuner som sier fra seg skatteinntekter og reduserer formuesskatten tilsvarende det Bø kommune har gjort, kompenseres av andre kommuner som krever inn disse inntektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:716 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 16.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  I Prop. 56 S (2020-2021) anslås inntektene fra oljeskatten å være 66,1 mrd. kroner lavere enn det som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett 2020. Betyr dette at endringene i oljeskatteregimet vedtatt i vår har blitt mer kostbart enn man anslo da endringene ble vedtatt, og hvor stor del av denne inntektsendringen kan tilskrives virkningen av skatteendringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Elin Rodum Agdestein (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:706 (2020-2021)

  Innlevert: 10.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvordan jobbes det fra norske myndigheter for å påvirke innretningen på EUs taksonomi / klassifiseringssystem for bærekraftig finans, for å forhindre at norsk vannkraftproduksjon blir kategorisert som ikke-bærekraftig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:633 (2020-2021)

  Innlevert: 02.12.2020

  Sendt: 03.12.2020

  Besvart: 10.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Som følge av budsjettenigheten mellom Frp og regjeringen skal ABE-kuttene økes fra 0,5 pst. til 0,6 pst. i 2021. Hvor stort beløp kuttes dermed i ABE-kutt totalt til hhv. helseforetakene, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i 2021, og hvor mye av disse beløpene kommer som følge av budsjettenigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:565 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Besvart: 01.12.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvor mye må selskapsskatten øke i prosentpoeng for å dekke opp for provenytapet ved fjerning av formuesskatten og hvordan vil det slå ut på norsk næringslivs konkurransekraft og grad av overskuddsflytting fra multinasjonale selskap?