Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Finansministeren FIN (1 - 20 av 158)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1779 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Vil Skatteetatens bindende forhåndsuttalelse avgitt til Nicolai Tangen vedrørende skatteplikt til Norge i forbindelse med utdeling av fremtidig overskudd fra AKO bli offentliggjort, innebærer uttalelsen noen ny fortolkning og/eller avgrensning av skatteloven § 2-1 niende ledd, og vil statsråden ta initiativ til endring eller presisering av skatteloven eller annet lovverk for å sørge for at personer som bor fast i Norge er reelt og faktisk skattepliktig til Norge for alle inntekter man har og all formue man faktisk eier, både i Norge og i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1777 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere dette som et tiltak for å sikre at vi ikke får stor arbeidsledighet i boligbyggesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1746 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å fjerne utseilingskravet fra rederiskatteordningen, nettolønnsordningen og sjømannsfradraget?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1744 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil finansministeren bekrefte at Stavanger kan innføre en kommunal garantiordning for unge førstegangsetablerere, og når kan man vente seg en avklaring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at BIO-midler, som er øremerkede midler til innkjøp av kompetanse og lønn til ansatter etter klare opplæringsplaner ikke skal regnes som omsetning når kompensasjonsmidler beregnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1724 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere utsatt frist for merverdiavgiftinnbetaling eller andre tiltak som kan sikre at arbeidstakere får utbetalt feriepenger uten at bedriftene risikerer konkurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2019-2020)

  Innlevert: 24.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva er oppdatert anslag over forventede samlede utbetalinger for månedene mars, april og mai, under den midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen)?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1709 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva var budsjettert til reiser og konferanser i departementer og direktorater for 2020, hva er p.t. anslagene for forventet bruk i 2020, og hvilke kutt er foreslått foretatt i revidert nasjonalbudsjett i lys av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1698 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere om metodikken med å sammenligne omsetning vinteren 2020 mot vinteren 2019 kan utilsiktet føre til at bedrifter med stort kompensasjonsbehov faller utenfor ordningen, eller vurdere andre løsninger for bedrifter som faller mellom den ordinære kompensasjonsordningen og ordningen for sesongbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1696 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere å endre innretningen på midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, herunder endre grensen på 5 000 kroner som minstegrense for tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1688 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden sørge for at dette i tida framover også gjelder selskaper som drifter taxfree, som er i en skatte- og avgiftsmessig særstilling?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1678 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Regjeringen varsler i RNB innføring av produksjonsavgift innen havbruk fra 1.1.21. Samtidig varsles en endret fordelingsnøkkel i havbruksfondet, slik at staten får en langt større andel. Kan statsråden redegjøre for hvordan forslaget om produksjonsavgift og ny fordelingsnøkkel i havbruksfondet vil sikre både stabile og forutsigbare inntekter til havbrukskommunener og -fylker og samtidig utjevne inntektsforskjeller mellom kommunene, slik det argumenteres for i RNB?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1675 (2019-2020)

  Innlevert: 19.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Til behandling

  Kan en stiftelse som stiftelsen Stovner Ridesenter få innvilget støtte gjennom kompensasjonsordningen slik nettportalen fungerer per 19. mai?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1665 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Til behandling

  En rekke kriserammede virksomheter i hele Norge har så langt i liten grad fått økonomisk hjelp gjennom regjeringens oppfølging av de ordninger som er etablert. Dette gjelder bl.a. virksomheter som ikke er skattepliktige, f.eks bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, stiftelser og ideelle organisasjoner. Hvilke nye tiltak vil regjeringen komme med for å sikre disse aktørene, hvor mange er i en kritisk økonomisk situasjon, og hvor raskt vil tiltakene bli kommunisert?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1653 (2019-2020)

  Innlevert: 17.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er bakgrunnen for at regjeringen i korrespondanse med ESA om kompensasjonsordningen har gått bort fra kravet om at omsetningsfallet skal knyttes til virusutbruddet og smitteverntiltakene som er innført i Norge og avgrenses til selskapers aktiviteter i Norge, hvilke økonomiske og administrative konsekvenser vurderes denne endringen å ha, og hvorfor har ikke regjeringen lagt frem sak for Stortinget der Stortinget inviteres til å ta stilling til om man støtter en slik endring av virkeområdet for ordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1631 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å holde hjulene i gang i byggenæringa som han ikke allerede er pålagt av stortinget å iverksette?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1625 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 20.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Kan statsråden liste opp hvilken effekt en kutt i promillen, fra fem til fire promille, utgjør for de kommunene dette gjelder?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1620 (2019-2020)

  Innlevert: 14.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Besvart: 22.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Statsråden har tidligere lovet å komme tilbake til Stortinget med en modell for støtte til sesongbedriftene som har blitt rammet av koronakrisen. Når kan Stortinget forvente å få presentert modellen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1614 (2019-2020)

  Innlevert: 13.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Til behandling

  Mange bedrifter må ha en viss grunnbemanning selv med stort omsetningsbortfall, både for å håndtere lov- og avtalemessige plikter, og for å ivareta sine medarbeidere. Hvorfor har regjeringen valgt å ikke følge opp komitemerknaden fra Innst. 232 L (2019-2020) om å inkludere uunngåelige lønnskostnader i kompensasjonsordningen fra april måned?
 • Skriftlig spørsmål fra Vetle Wang Soleim (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1613 (2019-2020)

  Innlevert: 13.05.2020

  Sendt: 14.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Blir avgiftsomleggingen fra NEDC til WLTP for campingbiler gjort provenynøytralt når regjeringen fremmer sitt forslag for Stortinget i statsbudsjettet for 2021?