Samtykke til ratifikasjon av Protokoll mellom EU, Island og Norge til Avtalen mellom Norge og Island og Det europeiske fellesskap om kriterier og mekanismer for å avgjøre behandlingen av asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemstat

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang