Klimaplan for 2021-2030

Meld. St. 13 (2020-2021)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang