Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond,lov om endring i skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om mva. for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.03.2020 Innst. 201 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond og endringer i skattebetalingsloven som gir departementet adgang til i forskrift å gi regler om utsatt forfallstidspunkt for merverdiavgift og forskuddsskatt i enkelte situasjoner, og sluttet seg til at departementet i forskrift vil gi regler om utsettelse av innbetalingsfristen for arbeidsgiveravgift.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.03.2020