Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2019 Innst. 13 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Transport- og kommunikasjonskomiteen har behandlet regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020, på kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. På KMDs budsjett behandler komiteen kapitlene om IKT-politikken og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Det ble vedtatt en netto ramme på 72 mrd. kroner. Inntektene på rammen er på om lag 3,1 mrd kroner, og utgiftene er på om lag 75,2 mrd. kroner. Forslaget fra regjeringen ble vedtatt med stemmene til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. De øvrige partiene stemte mot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2019

   Debattert i Stortinget 11.12.2019
   Votert i Stortinget 11.12.2019