Endring av Prop. 1 S (2019-2020) Statsbudsjettet 2020 under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (overføring av administrasjon av fylkesveier fra Statens vegvesen til fylkeskommunene m.m.)

Prop. 1 S Tillegg 1 (2019-2020), Innst. 13 S (2019-2020)

Vedtak 185

På statsbudsjettet for 2020 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

541

IT- og ekompolitikk

22

Utvikling, gjennomføring og samordning av IT- og ekompolitikken, kan overføres, kan nyttes under post 70

20 723 000

50

Forskningsprogrammer

205 617 000

60

Bredbåndsutbygging

256 142 000

70

Forvaltningsutvikling, IT- og ekompolitikk, kan nyttes under post 22

15 287 000

542

Internasjonalt samarbeid

1

Driftsutgifter

4 882 000

70

Internasjonale program, kan overføres

73 788 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

231 933 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

15 785 000

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres

141 369 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

184 800 000

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

28 400 000

71

Tilskudd til trafikksikkerhetsformål mv.

69 000 000

72

Tilskudd til samferdselsberedskap

3 000 000

1301

Forskning og utvikling mv.

21

Utredninger vedrørende miljø, trafikksikkerhet mv.

14 500 000

50

Samferdselsforskning, kan overføres

144 900 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres

718 100 000

1311

Tilskudd til regionale flyplasser

71

Tilskudd til ikke-statlige flyplasser, kan overføres

29 800 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

245 500 000

1314

Statens havarikommisjon for transport

1

Driftsutgifter

84 900 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter

3 723 700 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30

6 431 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres

2 214 600 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 212 000 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66

13 129 400 000

31

Skredsikring riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 30

1 080 000 000

36

E16 over Filefjell, kan overføres

50 000 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene

254 300 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport

25 800 000

65

Tilskudd til fylkesveier

100 000 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres

1 487 900 000

73

Tilskudd for reduserte bompengetakster utenfor byområdene

1 400 000 000

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 605 700 000

1323

Vegtilsynet

1

Driftsutgifter

19 200 000

1330

Særskilte transporttiltak

60

Utvidet TT-ordning for brukere med særskilte behov, kan overføres

249 500 000

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres

2 070 000 000

65

Konkurransen Smartere transport, kan overføres

16 100 000

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres

2 650 500 000

70

Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen–Kirkenes

856 100 000

76

Reiseplanlegger og elektronisk billettering, kan overføres

57 200 000

77

Kjøp av tjenester fra Entur AS

14 600 000

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

365 600 000

21

Spesielle driftsutgifter – planer og utredninger, kan overføres, kan nyttes under post 72

248 700 000

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres

4 024 200 000

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 72, post 73 og post 74

8 677 500 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73

1 602 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74

11 569 700 000

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

88 000 000

1354

Statens jernbanetilsyn

1

Driftsutgifter

74 800 000

21

Spesielle driftsutgifter – tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

21 100 000

1357

Mantena AS

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, kan overføres

109 100 000

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45

1 869 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

35 200 000

30

Nyanlegg og større vedlikehold, kan overføres

249 300 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

25 800 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 1

192 500 000

60

Tilskudd til fiskerihavneanlegg, kan overføres

33 300 000

71

Tilskudd til havnesamarbeid

10 900 000

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø, kan overføres

50 000 000

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, kan overføres

51 300 000

74

Tilskudd til kystkultur

10 500 000

1362

Senter for oljevern og marint miljø

50

Tilskudd

27 300 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, kan overføres

617 400 000

Totale utgifter

75 090 926 000

Inntekter

3542

Internasjonalt samarbeid

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

2 259 000

3543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Diverse gebyrer

597 000

4300

Samferdselsdepartementet

1

Refusjon fra Utenriksdepartementet

500 000

4313

Luftfartstilsynet

1

Gebyrinntekter

148 500 000

4320

Statens vegvesen

1

Salgsinntekter m.m.

277 000 000

2

Diverse gebyrer

513 400 000

3

Refusjoner fra forsikringsselskaper

115 300 000

4330

Særskilte transporttiltak

1

Gebyrer

14 600 000

4331

Infrastrukturfond

85

Avkastning infrastrukturfond

2 053 000 000

4352

Jernbanedirektoratet

1

Diverse inntekter

3 800 000

4354

Statens jernbanetilsyn

1

Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger

15 200 000

4360

Kystverket

2

Andre inntekter

12 700 000

5619

Renter av lån til Avinor AS

80

Renter

22 200 000

5624

Renter av Svinesundsforbindelsen AS

80

Renter

2 000 000

Totale inntekter

3 181 056 000

Vedtak 186

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2020 kan gi Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fullmakt til å kompensere for tilfeldige inntektsvariasjoner knyttet til gebyr- og avgiftsfinansiert virksomhet ved å overføre inntil 10 mill. kroner til eller fra reguleringsfondet, som inngår som del av virksomhetens mellomværende med statskassen.

Vedtak 187

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekt under

  kap. 1313, post 1

  kap. 4313, post 2

  kap. 1320, postene 1, 22, 28 og 30

  kap. 4320, post 1

  kap. 1320, post 28

  kap. 4320, post 2

  kap. 1320, post 22

  kap. 4320, post 3

  kap. 1352, post 1

  kap. 4352, post 1

  kap. 1354, post 21

  kap. 4354, post 1

  kap. 1360, postene 1 og 45

  kap. 4360, post 2 og kap. 5577, post 74

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. nytte inntil 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av ikke næringsaktive fiskerihavner under kap. 4360 post 2 til følgende formål under kap. 1360 post 30:

  • a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget

  • b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

Vedtak 188

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kroner per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Vedtak 189

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1352

Jernbanedirektoratet

74

Tilskudd til eksterne

1 340 mill. kroner

1360

Kystverket

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

90 mill. kroner

73

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

50 mill. kroner

Vedtak 190

Fullmakter til forskuttering

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan inngå avtaler om forskuttering av midler ut over gitt bevilgning inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Ramme for samlede, løpende refusjonsforpliktelser

1320

Statens vegvesen

30 og 31

Investeringer, riksvei

2 000 mill. kroner

Forskutteringene skal refunderes uten kompensasjon for renter og prisstigning. Forpliktelser knyttet til forskutteringer under Statens vegvesen skal føres opp i statens kapitalregnskap konto 840013 Deposita og avsetninger under Samferdselsdepartementet med motpostering mellomværendet med statskassen.

Vedtak 191

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan:

 • 1.

  starte opp disse investeringsprosjektene:

  innenfor en kostnadsramme på:

  E16 Kvamskleiva

  748 mill. kroner

  E134 Vågsli-, Haukeli- og Svandalsflonatunnelene

  604 mill. kroner

  Delelektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

  2 192 mill. kroner

  IC Dovrebanen: Kleverud–Sørli

  8 592 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 2.

  gjennomføre disse tidligere godkjente investeringsprosjektene:

  innenfor endret kostnadsramme på:

  E6 Helgeland nord

  2 460 mill. kroner

  Rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand

  892 mill. kroner

  Follobanen, Oslo–Ski

  30 907 mill. kroner

Fullmakten gjelder også forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor kostnadsrammen for prosjektet. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 3. pådra forpliktelser som inngås i senere budsjettår, innenfor det enkelte prosjekts kostnadsramme for prosjekter som har startet opp før 2016 og er omtalt i Prop. 1 S. Samferdselsdepartementet gis fullmakt til å prisjustere kostnadsrammen i senere år.

 • 4. forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, inntil følgende beløp:

  • a.

   Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

   1320

   Statens vegvesen

   30 og 31

   Investeringer, riksvei

   6 000 mill. kroner

   4 500 mill. kroner

   1352

   Jernbanedirektoratet

   72

   Planlegging nye prosjekter

   3 000 mill. kroner

   1 500 mill. kroner

   73

   Investeringer, jernbane

   3 600 mill. kroner

   2 000 mill. kroner

  • b.

   Kap.

   Post

   Betegnelse

   Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

   1360

   Kystverket

   21 og 30

   Investeringer

   90 mill. kroner

 • 5. forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning for prosjekter med kostnadsanslag over 500 mill. kroner, men der kostnadsramme ikke er lagt frem for Stortinget, inntil følgende beløp:

  Kap.

  Post

  Betegnelse

  Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

  1320

  Statens vegvesen

  30 og 31

  Planlegging, forberedende arbeider og grunnerverv, riksvei

  500 mill. kroner

Vedtak 192

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning, inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

22

Drift og vedlikehold

12 500 mill. kroner

4 000 mill. kroner

1352

Jernbanedirektoratet

71

Drift og vedlikehold

9 000 mill. kroner

3 000 mill. kroner

Vedtak 193

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser ut over budsjettåret for riksveiferjedriften

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning, inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1320

Statens vegvesen

72

Riksveiferjetjenester

13 700 mill. kroner

1 800 mill. kroner

Vedtak 194

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for Nye Veier AS

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår ut over gitt bevilgning, inntil følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme for gamle og nye forpliktelser

Ramme for forpliktelser som forfaller hvert år

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd

22 400 mill. kroner

5 600 mill. kroner

Vedtak 195

Fullmakt til å inngå kontrakter om kjøp av persontransport med tog

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan inngå kontrakter om kjøp av persontransporttjenester med tog for perioden 2020–2031 på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog for:

 • 1. Bergensbanen, Ofotbanen og opsjoner på Nordlandsbanen innenfor en samlet ramme for nye forpliktelser på 3 016 mill. kroner målt i prisnivået for 2020.

 • 2. takstsamarbeid med fylkeskommunal kollektivtrafikk innenfor en samlet ramme for nye forpliktelser på 75 mill. kroner.

Vedtak 196

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle.

Vedtak 197

Restverdisikring for eksisterende materiell, oppgraderinger av eksisterende materiell og investeringer i nytt materiell

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 for det togmateriellet som inngår i statens kjøp av persontransporttjenester med tog på kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 70 Kjøp av persontransport med tog, kan:

 • a. gi en restverdigaranti for bokførte verdier på inntil 7 204 mill. kroner

 • b. gi ytterligere restverdigaranti til oppgraderinger og nyinvesteringer innenfor en ramme på inntil 2 962 mill. kroner. Det legges til grunn 75 pst. restverdigaranti.

Vedtak 198

Opprettelse av post uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartmentet i 2020 kan opprette kap. 1352 Jernbanedirektoratet, post 74 Tilskudd til eksterne i statsregnskapet uten bevilgning.

Vedtak 199

Fullmakt til å fjerne rushtidsavgift på Nord-Jæren
 • 1. Stortinget samtykker i at den innførte rushtidsavgiften i tråd med Prop. 47 S (2016–2017) kan fjernes dersom det er lokalpolitisk tilslutning til dette gjennom vedtak. Vilkårene går frem av Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet.

 • 2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Vedtak 200

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi Kystverket fullmakt til å postere a konto innbetalinger som Kystverket mottar knyttet til oljevernaksjoner mv., mot mellomværendet med statskassen. Når endelig oppgjør er avklart, gjøres mellomværendet opp og inntektsføres på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Vedtak 201

Oppheving av anmodningsvedtak

Vedtak nr. 391, 20. desember 2017, oppheves.

Vedtak 202

Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan overskride bevilgningen under kap. 1320 Statens vegvesen, post 1 Driftsutgifter, post 22 Drift og vedlikehold av riksveier og post 30 Riksveiinvesteringer, til dekning av feriepenger, inkludert arbeidsgiveravgift, for ansatte som overføres til fylkeskommunene. Fullmakten gjelder feriepenger påløpt per 31. desember 2019, og som kommer til utbetaling i 2020.

Vedtak 203

Fullmakt til å overføre utstyr m.m.

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi Statens vegvesen fullmakt til vederlagsfritt å overføre utstyr benyttet under sams vegadministrasjon til fylkeskommunene.

Vedtak 204

Fullmakt til nettoføring

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi Statens vegvesen fullmakt til å føre som utgiftsrefusjon under kap. 1320 Statens vegvesen, post 1 Driftsutgifter, post 22 Drift og vedlikehold av riksveier og post 30 Riksveiinvesteringer, alle refusjoner fra fylkeskommuner der disse er knyttet til kostnadsdeling fra eksterne leverandører og gjelder kontrakter som omfatter både riks- og fylkesvei.

Vedtak 205

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2020 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning på kap. 1320 Statens vegvesen, post 65 Tilskudd til fylkesveier, men slik at samlet ramme for nye tilsagn ikke overstiger 50 mill. kroner.