Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen

Prop. 5 LS (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang