Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven) om innlemmelse i EØS-avtalen

Prop. 5 LS (2019-2020), Innst. 161 L (2019-2020), Lovvedtak 44 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.02.2020 Innst. 161 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven). Stortinget vedtok loven som en oppfølgning av vedtaket om å gi samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om å innlemme direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet) i EØS-avtalen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.02.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.03.2020