Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2019)

Prop. 10 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen

Saksgang