Endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren)

Prop. 91 L (2015-2016), Innst. 389 L (2015-2016), Lovvedtak 103 (2015-2016)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2016 Innst. 389 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016