Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og kvalitet i private institusjone for rusmiddelavhengige

Dokument 3:7 (2009-2010), Innst. 266 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 266 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging av og kvalitet i private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Undersøkelsen viser at det mangler viktige nasjonale retningslinjer og veiledere for tjenesteutforming innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet vil dette ikke foreligge før i 2015. Komiteen er enig med Riksrevisjonen i at dette arbeidet må gis stor oppmerksomhet og følges opp løpende. Komiteen understreker videre viktigheten av at det skaffes til veie bedre styringsinformasjon, slik at departementet på en bedre måte kan vurdere spesialisthelsetjenestens resultater og kvalitet innen TSB. Et flertall i komiteen, medlemmene fra FrP, Høyre, KrF og Venstre, er bekymret over at behandlingen ikke er basert på tilstrekkelig faglig kunnskap og at det tar for lang tid å få på plass nasjonale retningslinjer og veiledere.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010