Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken

Dokument 3:5 (2009-2010), Innst. 299 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.06.2010 Innst. 299 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling om Riksrevisjonen undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken. Undersøkelsen viser at nasjonale virkemidler har bidratt til å dempe veksten i nasjonale utslipp av klimagasser, men ikke til å snu trenden med økende utslipp. Med vedtatte virkemidler og forventet økonomisk utvikling vil utslippene fortsatt øke fram mot 2020. Komiteen er enig i Riksrevisjonens vurdering av at det er behov for en forsterket innsats dersom de langsiktige utslippsmålene skal nås og viser til at den fjerde hovedrapporten fra FNs klimapanel konkluderer med at manglende eller sen gjennomføring av utslippsreduserende tiltak vil ha store økonomiske, biologiske og sosiale konsekvenser. Et flertall i komiteen, medlemmene fra FrP, Høyre, KrF og Venstre, viser til at nesten alle viktige veivalg og vedtak fra regjeringen for å nå målsettingene i klimapolitikken, skyves ut i tid.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2010