Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2020

Dato: 26.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 26 [16:28:54]

Referat

 • 1. (349) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid) (Lovvedtak 81 (2019–2020))

  • 2. lov om endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) (Lovvedtak 89 (2019–2020))

  • – er sanksjonert under 20. mai 2020

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (350) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Audun Lysbakken, Torgeir Knag Fylkesnes og Kari Elisabeth Kaski om å sørge for at alle arbeidstakere får feriepengene sine (Dokument 8:112 S (2019–2020))

 • 3. (351) Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Prop. 116 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4. (352) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Terje Halleland om å stanse utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet har endelig avgjort klager som er brakt inn for domstolene (Dokument 8:114 S (2019–2020))

Presidenten: Dette forslaget foreslås sendt energi- og miljøkomiteen.

Terje Halleland har bedt om ordet.

Terje Halleland (FrP) []: Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde forslaget om hurtigbehandling av Dokument 8:114 S.

Presidenten: Da har representanten anmodet om behandling etter forretningsordenens § 39 annet ledd c om at det legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling.

Lars Haltbrekken (SV) (fra salen): SV støtter opp om Hallelands forslag.

Presidenten: Det er da å anføre at presidenten innstiller på at saken sendes energi- og miljøkomiteen da det ikke er noe i forslaget som tilsier at komitébehandling ikke kan gjennomføres, og at komiteen kan arbeide raskt dersom saken krever det.

Det voteres over behandlingsmåten. Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om komitébehandling og representanten Terje Hallelands forslag om hastebehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra Terje Halleland ble presidentens forslag bifalt med 129 mot 39 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 16.30.45)

Videre ble referert:

 • 5. (353) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Silje Hjemdal og Roy Steffensen om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager (Dokument 8:113 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av sakene på dagens kart.