Stortinget - Møte tirsdag den 28. januar 2020

Dato: 28.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:14:58]

  Redegjørelse av statsministeren om regjeringens sammensetning

 • Sak nr. 2 [10:18:42]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen og Sheida Sangtarash om mer rettferdig inkasso og ulike tiltak for å hindre at flere havner i gjeldsfeller (Innst. 115 S (2019–2020), jf. Dokument 8:97 S (2018–2019))

 • Sak nr. 3 [11:07:17]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Geir Inge Lien, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete, Åslaug Sem-Jacobsen og Sandra Borch om å stoppe sentralisering av domstolene (Innst. 71 S (2019–2020), jf. Dokument 8:156 S (2018–2019))

 • Sak nr. 4 [12:03:36]

  Interpellasjon fra representanten Emilie Enger Mehl til justis- og beredskapsministeren: «I NOU 2019: 17 foreslår Domstolkommisjonen en ny struktur for domstolene. Utvalget synliggjør ikke nevneverdige motforestillinger eller motargumenter til sine anbefalinger i rapporten. Alle piler peker uten forbehold i samme retning, nemlig at en ny struktur er eneste løsning på problemer i domstolene, slik mandatet la opp til. Løsninger gis uten at det er gjort avveininger og vekting av kryssende hensyn. Muligheter for forbedring innenfor dagens struktur er utelatt fra mandatet og er heller ikke drøftet av utvalget. Utredningen ser ikke på faktiske mål for kvalitet, som eksempelvis antall avgjørelser omgjort i annen instans. I stedet drøftes forhold som at personlighet har sammenheng med geografi og produktivitet (side 72). Utvalget mangler representasjon fra mindre domstoler. Hvordan påvirker disse forholdene utredningens verdi som grunnlag for endringer i domstolstrukturen?»

 • Sak nr. 5 [12:43:15]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria Aasen-Svensrud om en forpliktende handlingsplan mot vold og trusler med kniv (Innst. 108 S (2019–2020), jf. Dokument 8:172 S (2018–2019))

 • Sak nr. 6 [13:14:49]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Maria Aasen-Svensrud, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Hadia Tajik, Kari Henriksen og Ingvild Kjerkol om tiltak for å bekjempe netthets (Innst. 109 S (2019–2020), jf. Dokument 8:173 S (2018–2019))

 • Sak nr. 7 [13:49:09]

  Interpellasjon fra representanten Emilie Enger Mehl til justis- og beredskapsministeren: «I 2016 bestemte regjeringen at 126 lensmannskontor over hele landet skulle legges ned. 5. april 2018 vedtok Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.» I perioden 2016 til 2018 har 85 kommuner med gjenværende lensmannskontor hatt en nedgang i politiårsverk. Et eksempel på dette er Lier kommune med over 25 000 innbyggere. Lier fikk beholde sitt lensmannskontor etter politireformen, men likevel er staben redusert fra 24 stillinger på fulltid, til to stillinger på åtte timer i uken. Det som var et fullverdig og velfungerende politihus, er redusert til et kontor med åpningstid mellom kl. 9 og 14 på mandager og torsdager. Hvordan er dette forenlig med Stortingets vedtak om at alle gjenværende lensmannskontor skal styrkes?»

 • Referatsaker

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 15.08.