Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2018

Dato: 19.12.2018
President: Morten Wold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon

§ 1 Generelt om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon

Lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) gjelder for Stortingets administrasjon med de unntak og presiseringer som følger av bestemmelsene her, jf. sikkerhetsloven § 1-4 første ledd.

§ 2 Unntak fra sikkerhetsloven

Følgende bestemmelser i sikkerhetsloven gjelder ikke for Stortingets administrasjon: §§ 1-3, 2-1, 2-2 og 2-5, kapittel 3, § 5-5, § 7-1 andre til sjette ledd, § 7-5, § 8-6 første ledd andre punktum, § 8-9 tredje ledd, § 9-4 andre til femte ledd, kapittel 10 og §§ 11-1,11-2 og 11-3.

§ 3 Skjermingsverdige objekter og infrastruktur

Stortingets administrasjon skal innenfor sitt ansvarsområde utpeke, klassifisere og holde oversikt over skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Alle utpekte og klassifiserte objekter skal meldes inn til sikkerhetsmyndigheten med angivelse av klassifiseringsgrad. Begrunnelsen skal inngå i oversikten, jf. sikkerhetsloven § 7-2 andre ledd.

§ 4 Adgangsklarering

Stortingets administrasjon kan innenfor sitt ansvarsområde fatte vedtak om krav til adgangsklarering, for tilgang til hele eller deler av skjermingsverdige objekter eller infrastruktur og vedtak om at personer med sikkerhetsklarering for et bestemt nivå også er klarert for adgang til et bestemt skjermingsverdig objekt eller en bestemt skjermingsverdig infrastruktur, jf. sikkerhetsloven § 8-3.

§ 5 Klareringsmyndighet og klageinstans for klareringsmyndighetens vedtak

Stortingets administrasjon er klareringsmyndighet for Stortinget. Stortingets presidentskap er klageinstans for vedtak truffet av Stortingets administrasjon.

II

Bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2020.

Votering:

Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt fire forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Rødt

 • forslagene nr. 2 og 3, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 4, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

Presidenten: Det voteres først over forslag nr. 4, fra Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber presidentskapet endre retningslinjene til Stortingets lønnskommisjon. Endringene skal sikre at lønnskommisjonen legger fram forslag om at godtgjørelsene senkes og deretter bindes til utviklingen i grunnbeløpet i folketrygden (G), framfor utviklingen i statlige lederlønninger.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Rødt ble med 94 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 11.00.33)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 3, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget viser til at Klimarisikoutvalget i NOU 2018: 17 anbefaler å stressteste petroleumspolitikken og at klimarisiko systematisk må synliggjøres i beslutninger om petroleumsprosjekter, og ber regjeringen derfor om at alle politiske behandlinger av planer om utbygging og drift på norsk sokkel inkluderer en vurdering av klimarisikoen av investeringen opp mot ulike klimascenarier.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 93 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 11.00.50)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder.

«Stortinget viser til at Klimarisikoutvalget i NOU 2018: 17 anbefaler å stressteste finanspolitikken opp mot scenarier med ulik alvorlighetsgrad av klimaendringer, og ber regjeringen gi et slikt oppdrag til Finanstilsynet.»

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 67 mot 36 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 11.01.10)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 1, fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sette som vilkår for betinget tilsagn til Space Norway AS om egenkapital at satellittene ikke tilknyttes utstyr som kan brukes til andre lands atomvåpensystemer»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Rødt ble med 92 mot 9 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 11.01.28)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
A.
Rammeområde 19
Tilfeldige utgifter og inntekter
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 266 600 000

Totale utgifter

4 266 600 000

Inntekter

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

300 000 000

Totale inntekter

300 000 000

II
Inntekter ved tildeling av tillatelser (kap. 5309 post 29)

§ 1 For 2019 kan Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet innhente inntekter ved tildeling av tillatelser. Beløpet betales til statskassen.

§ 2 Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet kan gi forskrift om beregning og betaling av beløpet.

B.
Rammeområde 20
Stortinget, finansadministrasjon mv.
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

956 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

412 800 000

50

Sannhets- og forsoningskommisjonen

8 000 000

70

Tilskudd til partigruppene

197 000 000

72

Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek

1 500 000

73

Kontingenter, internasjonale delegasjoner

15 000 000

74

Reisetilskudd til skoler

5 000 000

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

390 800 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

90 900 000

70

Forskning på og allmennopplysning om finansmarkedet

12 700 000

1602

Finanstilsynet

1

Driftsutgifter

389 400 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

26 000 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

507 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

16 200 000

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 522 600 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

90 200 000

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

6 062 100 000

21

Spesielle driftsutgifter

205 900 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres

472 800 000

23

Spesielle driftsutgifter, a-ordningen

88 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

115 000 000

70

Tilskudd

3 500 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter

593 300 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

253 100 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

20 000 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

24 600 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning

2 180 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

6 600 000 000

1650

Statsgjeld, renter mv.

1

Driftsutgifter

43 600 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

10 489 300 000

Totale utgifter

56 368 500 000

Inntekter

3041

Stortinget

1

Salgsinntekter

9 300 000

3

Leieinntekter

1 100 000

4600

Finansdepartementet

2

Diverse refusjoner

400 000

4602

Finanstilsynet

3

Saksbehandlingsgebyr

12 000 000

86

Vinningsavståelse og overtredelsesgebyr mv.

500 000

4605

Direktoratet for økonomistyring

1

Økonomitjenester

51 600 000

4610

Tolletaten

1

Særskilt vederlag for tolltjenester

7 000 000

2

Andre inntekter

2 000 000

4

Diverse refusjoner

1 100 000

5

Refusjon fra Avinor AS

25 200 000

85

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt

17 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

89 500 000

2

Andre refusjoner

46 100 000

3

Andre inntekter

37 900 000

5

Gebyr for utleggsforretninger

49 000 000

7

Gebyr for bindende forhåndsuttalelser

3 500 000

11

Gebyr på kredittdeklarasjoner

5 200 000

85

Inngått på tapsførte lån mv.

246 500 000

86

Bøter, inndragninger mv.

1 430 000 000

87

Trafikantsanksjoner

70 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret

262 600 000

89

Overtredelsesgebyr

4 000 000

4620

Statistisk sentralbyrå

2

Oppdragsinntekter

256 100 000

85

Tvangsmulkt

25 000 000

5351

Overføring fra Norges Bank

85

Overføring

12 000 000 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger

1 574 406 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital

93 507 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank

2 158 000 000

81

Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta

200 000

82

Av innenlandske verdipapirer

1 307 700 000

83

Av alminnelige fordringer

25 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter

54 900 000

86

Renter av lån til andre stater

100 000

Totale inntekter

19 866 413 000

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 • 1.

  overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 1600 post 21

  kap. 4600 post 2

  kap. 1605 post 1

  kap. 4605 post 1

  kap. 1610 post 1

  kap. 4610 postene 1, 4 og 5

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 2

  kap. 1618 post 1

  kap. 4618 post 3

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633, post 1, for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen til oppdragsvirksomhet på kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 21 Spesielle driftsutgifter, med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 4620 Statistisk sentralbyrå, post 2 Oppdragsinntekter.

Ubrukte merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med ved utregning av overførbart beløp på posten.

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen og berører derfor også kap. 1633 post 1.

III
Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1610

Tolletaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

40 mill. kroner

1618

Skatteetaten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

35 mill. kroner

IV
Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan inngå avtaler om gjennomføring av de investeringsprosjektene som er omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) under kap. 1618 Skatteetaten, post 22 Større IT-prosjekter, innenfor de kostnadsrammene som der er angitt.

V
Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan gi garantier for:

 • 1. grunnkapitalen til Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar som ikke må overstige 1 230 785 695 euro.

 • 2. lån fra Den nordiske investeringsbank vedrørende ordningen med prosjektinvesteringslån innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 387 086 761 euro.

 • 3. miljølån gjennom Den nordiske investeringsbank innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt garantiansvar som ikke må overstige 57 243 888 euro.

VI
Fullmakt til fortsatt bobehandling

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet for 2019 kan bestemme at det under ordningen med oppfølging av statens krav i konkursbo pådras forpliktelser ut over gitte bevilgninger, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 20,8 mill. kroner. Utbetalinger dekkes av bevilgningen under kap. 1618 Skatteetaten, post 21 Spesielle driftsutgifter.

VII
Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 i enkeltsaker kan korrigere uoppklarte differanser i regnskapene og feilposteringer i statsregnskapet som gjelder tidligere års regnskaper, ved postering over konto for forskyvninger i balansen i statsregnskapet i det inneværende års regnskap. Fullmakten gjelder inntil 1 mill. kroner.

VIII
Nettoposteringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 • 1. trekke direkte utgifter i forbindelse med auksjonssalg fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 4610 Tolletaten, post 2 Andre inntekter.

 • 2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1610 Tolletaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Tolletaten framleier lokaler.

 • 3. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Skatteetaten framleier lokaler.

 • 4. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1618 Skatteetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, refusjoner fra andre offentlige institusjoner for investeringer Skatteetaten gjør i samarbeid med disse.

 • 5. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1620 Statistisk sentralbyrå, post 1 Driftsutgifter, refusjoner av fellesutgifter og liknende der Statistisk sentralbyrå framleier lokaler.

IX
Statstilskudd til finansiering av folketrygden

Stortinget samtykker i at statstilskudd til finansiering av folketrygden, jf. folketrygdloven § 23-10, gis med 133 385 295 000 kroner, hvorav 19 260 661 000 kroner gis til dekning av utgifter som fullt ut skal dekkes ved tilskudd fra staten, jf. § 23-10 tredje ledd.

C.
Rammeområde 22
(Utbytte mv.)
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte

225 000 000

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

481 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

512 500 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

244 500 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

20 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

125 000 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

41 200 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

85

Utbytte

24 750 000

5656

Aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

21 635 500 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

443 000 000

5685

Aksjer i Equinor ASA

85

Utbytte

16 620 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

112 700 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

600 000

Totale inntekter

40 485 752 000

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 51 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 11.02.01)

Videre var innstilt:

D.
Vedtak utenfor rammeområdene
a.
Statens pensjonsfond utland

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

2800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring til fondet

285 822 000 000

Totale utgifter

285 822 000 000

Inntekter

5800

Statens pensjonsfond utland

50

Overføring fra fondet

232 494 395 000

Totale inntekter

232 494 395 000

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 53 mot 50 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 11.02.24)

Videre var innstilt:

b.
Lånetransaksjoner mv.
I

På statsbudsjettet for 2019 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

116

Internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 406 250 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

5 900 000 000

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

378 500 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS

260 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

76 515 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

28 594 604 000

2412

Husbanken

90

Nye lån, overslagsbevilgning

14 330 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

53 800 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

95 000 000

2429

Eksportkredittordningen

90

Utlån

8 000 000 000

Totale utgifter

189 469 714 000

Inntekter

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

10 900 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

632 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

2 800 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

80 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

10 776 474 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 999 551 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

12 350 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

53 000 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

95 000 000

5329

Eksportkredittordningen

90

Avdrag på utestående fordringer

9 000 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

500 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

5999

Statslånemidler

90

Lån

77 153 671 000

Totale inntekter

189 469 714 000

II
Andre fullmakter

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i 2019 kan:

 • 1. ta opp nye langsiktige innenlandske statslån til et beløp inntil 75 000 mill. kroner.

 • 2. ha utestående kortsiktige markedslån til et beløp inntil 125 000 mill. kroner.

 • 3. ta imot innskudd i form av kontolån fra statsinstitusjoner og statlige fond, og fra institusjoner som kan bli pålagt å plassere likviditet som kontolån til staten.

 • 4. inngå rentebytteavtaler og tilsvarende derivatavtaler.

III
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2019 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 100 Utenriksdepartementet, post 90 Lån til norske borgere i utlandet, ved behov for bistand fra aktuelle transportselskaper ved evakuering av norske borgere i kriserammede land. Fullmakten gjelder i de tilfeller og på de betingelser som gjelder for denne typen bistand.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 116 Internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) som følge av valutakursjusteringer dersom dette er nødvendig for å oppfylle norske forpliktelser overfor AIIB på USD 22 mill.

IV
Deltakelse i kapitaløkninger i internasjonale banker og fond

Stortinget samtykker i at Norge deltar i de første kapitalinnskuddene i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) med en innbetalt andel tilsvarende motverdien i norske kroner på innbetalingstidspunktet av til sammen USD 110 mill., innbetalt i fem like årlige bidrag og gir garantier tilsvarende USD 440 mill. for perioden 2016–2020. Innbetalingen belastes kap. 116 Internasjonale organisasjoner, post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

V
Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2019 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 • 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til kommuner.

 • 2. inntil 150 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2020 til fylkeskommuner.

VI
Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2019 kan gi tilsagn om lån for 16 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2019 og senere år.

VII
Utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter)

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 • 1. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under byggelånsgarantiordningen overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 600 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 91 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – byggelånsgarantiordning.

 • 2. foreta utbetalinger til Garantiinstituttet for eksportkreditt uten bevilgning i den utstrekning behovet for utbetalinger under Garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (skipsgarantiordningen) overstiger innestående likvide midler tilknyttet ordningen, men slik at saldoen for nytt og gammelt trekk på trekkfullmaktskontoen ikke overstiger 150 mill. kroner. Utbetalinger på trekkfullmakten posteres under kap. 2460 Garantiinstituttet for eksportkreditt, post 92 Utbetaling iflg. trekkfullmakt – skipsgarantiordning.

VIII
Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2019 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 2429 Eksportkredittordningen, post 90 Utlån, men slik at utlån i 2019 ikke overstiger 38 mrd. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 922 Romvirksomhet, post 95 Egenkapital Space Norway AS innenfor en totalramme på 139 mill. USD.

IX
Fullmakt til å utgiftsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2019 kan utgiftsføre uten bevilgning under kap. 2440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, post 90 Lån til Norpipe Oil AS, inntil 25 mill. kroner til utlån til Norpipe Oil AS.

Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 52 mot 51 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 11.02.47)

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

21

Statsrådet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 800 000

fra kr 181 061 000 til kr 182 861 000

43

Stortingets ombudsmann for forvaltningen:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 500 000

fra kr 84 810 000 til kr 88 310 000

252

EUs utdannings- og ungdomsprogram:

70

Tilskudd, forhøyes med

23 779 000

fra kr 520 698 000 til kr 544 477 000

1600

Finansdepartementet:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 377 072 000 til kr 382 072 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 000 000

fra kr 77 483 000 til kr 75 483 000

1605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 100 000

fra kr 501 844 000 til kr 515 944 000

1618

Skatteetaten:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

12 500 000

fra kr 5 934 435 000 til kr 5 921 935 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift:

61

Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med

500 000 000

fra kr 23 650 000 000 til kr 24 150 000 000

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, nedsettes med

25 000 000

fra kr 2 100 000 000 til kr 2 075 000 000

1633

Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift:

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

200 000 000

fra kr 6 288 633 000 til kr 6 488 633 000

1650

Statsgjeld, renter mv.:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 815 000

fra kr 43 015 000 til kr 41 200 000

89

Renter og provisjon mv. på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 361 600 000

fra kr 8 872 400 000 til kr 10 234 000 000

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning:

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med

14 399 000 000

fra kr 20 000 000 000 til kr 34 399 000 000

2309

Tilfeldige utgifter:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

4 263 437 000

fra kr 4 313 437 000 til kr 50 000 000

2315

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet:

1

Driftsutgifter, nedsettes med

140 271 000

fra kr 140 271 000 til kr 0

2800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring til fondet, forhøyes med

75 863 000 000

fra kr 183 049 000 000 til kr 258 912 000 000

Inntekter

3024

Regjeringsadvokaten:

1

Erstatning for utgifter i rettssaker, forhøyes med

55 500 000

fra kr 18 500 000 til kr 74 000 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

14 100 000

fra kr 87 600 000 til kr 101 700 000

4618

Skatteetaten:

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

13 000 000

fra kr 77 000 000 til kr 90 000 000

3

Andre inntekter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 37 027 000 til kr 31 027 000

85

Misligholdte lån i Statens lånekasse for utdanning, nedsettes med

10 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 230 000 000

86

Bøter, inndragninger mv., nedsettes med

139 500 000

fra kr 1 489 500 000 til kr 1 350 000 000

88

Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, nedsettes med

32 600 000

fra kr 262 600 000 til kr 230 000 000

5501

Skatter på formue og inntekt:

70

Trinnskatt, formuesskatt mv., forhøyes med

904 000 000

fra kr 66 396 000 000 til kr 67 300 000 000

72

Fellesskatt, forhøyes med

3 769 000 000

fra kr 178 131 000 000 til kr 181 900 000 000

5502

Finansskatt:

70

Skatt på lønn, forhøyes med

160 000 000

fra kr 1 840 000 000 til kr 2 000 000 000

71

Skatt på overskudd, forhøyes med

180 000 000

fra kr 460 000 000 til kr 640 000 000

5506

Avgift av arv og gaver:

(NY)

70

Avgift, bevilges med

80 000 000

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum:

71

Ordinær skatt på formue og inntekt, forhøyes med

7 200 000 000

fra kr 31 300 000 000 til kr 38 500 000 000

72

Særskatt på oljeinntekter, forhøyes med

17 900 000 000

fra kr 52 900 000 000 til kr 70 800 000 000

74

Arealavgift mv., forhøyes med

400 000 000

fra kr 1 300 000 000 til kr 1 700 000 000

5508

Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen:

70

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, nedsettes med

400 000 000

fra kr 5 600 000 000 til kr 5 200 000 000

5509

Avgift på utslipp av NOx i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

70

Avgift, nedsettes med

3 000 000

fra kr 5 000 000 til kr 2 000 000

5511

Tollinntekter:

70

Toll, forhøyes med

80 000 000

fra kr 3 200 000 000 til kr 3 280 000 000

71

Auksjonsinntekter fra tollkvoter, forhøyes med

25 000 000

fra kr 250 000 000 til kr 275 000 000

5521

Merverdiavgift:

70

Merverdiavgift, forhøyes med

2 495 000 000

fra kr 291 505 000 000 til kr 294 000 000 000

5526

Avgift på alkohol:

70

Avgift på alkohol, forhøyes med

407 000 000

fra kr 13 793 000 000 til kr 14 200 000 000

5531

Avgift på tobakkvarer mv.:

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

300 000 000

fra kr 7 100 000 000 til kr 6 800 000 000

5536

Avgift på motorvogner mv.:

71

Engangsavgift, nedsettes med

940 000 000

fra kr 15 940 000 000 til kr 15 000 000 000

72

Trafikkforsikringsavgift, nedsettes med

200 000 000

fra kr 7 100 000 000 til kr 6 900 000 000

73

Vektårsavgift, nedsettes med

10 000 000

fra kr 350 000 000 til kr 340 000 000

75

Omregistreringsavgift, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 450 000 000 til kr 1 420 000 000

5538

Veibruksavgift på drivstoff:

70

Veibruksavgift på bensin, forhøyes med

500 000 000

fra kr 5 100 000 000 til kr 5 600 000 000

71

Veibruksavgift på autodiesel, forhøyes med

800 000 000

fra kr 9 900 000 000 til kr 10 700 000 000

72

Veibruksavgift på naturgass og LPG, nedsettes med

2 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 6 000 000

5541

Avgift på elektrisk kraft:

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

100 000 000

fra kr 11 100 000 000 til kr 11 200 000 000

5542

Avgift på mineralolje mv.:

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

200 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 900 000 000

71

Avgift på smøreolje mv., forhøyes med

1 000 000

fra kr 115 000 000 til kr 116 000 000

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.:

70

CO2-avgift, forhøyes med .

761 000 000

fra kr 7 939 000 000 til kr 8 700 000 000

71

Svovelavgift, nedsettes med

2 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 8 000 000

5547

Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier:

70

Trikloreten (TRI), nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 0

71

Tetrakloreten (PER), nedsettes med

600 000

fra kr 1 000 000 til kr 400 000

5548

Miljøavgift på visse klimagasser:

70

Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK), nedsettes med

160 000 000

fra kr 560 000 000 til kr 400 000 000

5549

Avgift på utslipp av NOx:

70

Avgift på utslipp av NOx, forhøyes med

7 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 57 000 000

5551

Avgifter knyttet til mineralvirksomhet:

70

Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum, forhøyes med

200 000

fra kr 1 000 000 til kr 1 200 000

71

Årsavgift knyttet til mineraler, forhøyes med

2 000 000

fra kr 2 000 000 til kr 4 000 000

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.:

70

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med

320 000 000

fra kr 2 520 000 000 til kr 2 200 000 000

5556

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.:

70

Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med

270 000 000

fra kr 3 170 000 000 til kr 2 900 000 000

5557

Avgift på sukker mv.:

70

Avgift på sukker mv., nedsettes med

20 000 000

fra kr 210 000 000 til kr 190 000 000

5559

Avgift på drikkevareemballasje:

71

Miljøavgift på kartong, forhøyes med

14 000 000

fra kr 40 000 000 til kr 54 000 000

72

Miljøavgift på plast, forhøyes med

3 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 38 000 000

73

Miljøavgift på metall, nedsettes med

1 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 9 000 000

74

Miljøavgift på glass, forhøyes med

14 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 94 000 000

5561

Flypassasjeravgift:

70

Flypassasjeravgift, forhøyes med

95 000 000

fra kr 1 850 000 000 til kr 1 945 000 000

5565

Dokumentavgift:

70

Dokumentavgift, forhøyes med

50 000 000

fra kr 9 300 000 000 til kr 9 350 000 000

5584

Andre avgifter:

(NY)

70

Etterslep, netto tilbakebetaling av utgåtte avgifter, bevilges med

-740 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer:

80

Av statskassens foliokonto i Norges Bank, forhøyes med

722 500 000

fra kr 847 500 000 til kr 1 570 000 000

82

Av innenlandske verdipapirer, forhøyes med

627 000 000

fra kr 1 341 000 000 til kr 1 968 000 000

83

Av alminnelige fordringer, forhøyes med

5 000 000

fra kr 25 000 000 til kr 30 000 000

84

Av driftskreditt til statsbedrifter, forhøyes med

36 300 000

fra kr 16 700 000 til kr 53 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank:

85

Utbytte, nedsettes med

186 000

fra kr 112 200 000 til kr 112 014 000

5700

Folketrygdens inntekter:

71

Trygdeavgift, nedsettes med

213 000 000

fra kr 144 613 000 000 til kr 144 400 000 000

72

Arbeidsgiveravgift, forhøyes med

595 000 000

fra kr 182 205 000 000 til kr 182 800 000 000

5800

Statens pensjonsfond utland:

50

Overføring fra fondet, nedsettes med

29 852 208 000

fra kr 255 366 019 000 til kr 225 513 811 000

5999

Statslånemidler:

90

Lån, forhøyes med

8 655 572 000

fra kr -62 450 758 000 til kr -53 795 186 000

II

Stortinget samtykker i at folketrygdens finansieringsbehov for 2018 dekkes ved statstilskudd.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.