Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2018

Dato: 19.12.2018
President: Morten Wold

Formalia

President: Morten Wold

Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra representanten Kent Gudmundsen om foreldrepermisjon i tiden fra og med 8. januar til og med 14. mars 2019

  • fra representanten Guri Melby om foreldrepermisjon i tiden fra og med 7. januar til og med 17. januar 2019

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    • For Oslo: Tina Shagufta Munir Kornmo fra 8. til 17. januar

    • For Troms fylke: Regina Alexandrova fra 8. januar til 14. mars

Presidenten: Representanten Karin Andersen vil fremsette et representantforslag.

Karin Andersen (SV) []: På vegne av stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Eirik Faret Sakariassen og meg sjøl vil jeg sette fram forslag om tilbud om en likeverdig skolefritidsordning for barn og ungdommer med særskilte behov.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.