Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2018

Dato: 10.12.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 8 [20:47:24]

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer) (Innst. 105 L (2018–2019), jf. Prop. 9 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Sakene nr. 9–14 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 12 til og med 17. Presidenten vil foreslå at sakene behandles under ett. – Det anses vedtatt.