Stortinget - Møte tirsdag den 20. november 2018

Dato: 20.11.2018
President: Morten Wold
Dokumenter: (Innst. 50 S (2018–2019), jf. Prop. 103 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 5 [13:19:00]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold (Innst. 50 S (2018–2019), jf. Prop. 103 S (2017–2018))

Talere

Presidenten: Etter ønske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten føreslå at taletida vert avgrensa til 5 minutt til kvar partigruppe og 5 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil presidenten føreslå at det – innanfor den fordelte taletida – vert gjeve anledning til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og at dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

– Det er vedteke.

Morten Stordalen (FrP) [] (ordfører for saken): La meg først og fremst takke komiteen for et glimrende samarbeid. I denne saken er det også en samlet komité som står bak – en enstemmig komité – så da blir det sikkert en kort debatt.

Men saken er ikke mindre viktig for det. Dette handler om fv. 311, Presterødbakken i Tønsberg i Vestfold. Dette er en vei som har køproblemer i rushtiden, og det har også vært noen ulykker på strekningen, heldigvis bare med lettere personskade. Men her legges det opp til en trafikkavvikling med bedre framkommelighet, både for bilister og for buss og kollektivtransport, og det blir også gang- og sykkelvei.

Det er ikke noen tvil om at det også her blir bompenger, men det er et lokalt initiativ, kostnadsberegnet til 226 mill. 2018-kroner og med en nedbetalingstid på fire år. Her er det fra komiteens side lagt opp til at man, hvis man lokalt ønsker det, gjør det mulig å bruke markedsrente, slik at man kan få ned bomtakstene. Det anbefaler komiteen, og som sagt: Det er en samlet komité som står bak.

Da sier jeg lykke til med prosjektet herfra.

Kirsti Leirtrø (A) []: Vi får se om denne saken tar litt kortere tid enn den forrige.

Dette er et prosjekt som er tatt ut av et arbeid med Bypakke Tønsberg-regionen. Det er, som saksordføreren sier, køproblemer i rushtiden, og det er et samarbeid mellom kommune og fylkeskommune som gjør at dette ligger på bordet hos oss. Saken er behandlet i både fylkeskommunen og kommunen, og det er i dette tilfellet kommunen som må stille med garanti for et låneopptak på 200 mill. kr. Fylkeskommunens andel er 34 mill. kr.

I og med at prosjektet er tatt ut av Bypakke Tønsberg-regionen, kan en vel regne med at dette er en bomstasjon som, etter de fire årene som finansieringen av dette byggeprosjektet skal pågå, vil bli videreført i bypakkeprosjektet. Vi er med på et forslag fra en enstemmig komité om at bompengene kan settes lavere, basert på markedsrente eller binding av renten, slik at det kommer bilistene til gode.

Vi ser at flere og flere fylkesveiprosjekter blir lagt fram for Stortinget i bompengeproposisjoner. Forfallet på fylkesveiene øker med 3 mrd. kr per år og er nå på mellom 70 mrd. kr og 90 mrd. kr. Dette er en utfordring som Stortinget må ta inn over seg. I vår fremmet Senterpartiet et forslag om et nasjonalt program for fylkesveiene våre. Det ble dessverre nedstemt av regjeringspartiene, men et enstemmig storting vedtok å be regjeringen om å «utgreie ei påskjøningsordning i samband med rullering av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunen etter ein forpliktande plan kan søkje om medfinansiering frå staten etter gitte kriterium». Det er et godt vedtak, men det er lenge til 2021, så denne utfordringen kommer vi tilbake til også i forbindelse med statsbudsjettet.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) []: Denne proposisjonen om finansieringa av prosjektet fv. 311 Presterødbakken i Tønsberg kommune i Vestfold viser at lokale prioriteringar bidreg til at prosjektet no kan ferdigstillast raskare enn fyrst anteke.

Utbygginga var opphavleg ein del av Bypakke Tønsberg-regionen. Det har vore eit lokalt ønske om å skilje ut dette i eit eige bompengeprosjekt, slik at Presterødbakken kan ferdigstillast fleire år før opphavleg planlagd. Finansieringa er basert på fylkeskommunale midlar og bompengar. Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2018, med ferdigstilling i 2020.

Som saksordføraren, Stordalen, var inne på, er det i dag køproblem på fv. 311 ved Presterødbakken i rushperiodane. Det medfører forseinkingar for både personbil-, nærings- og kollektivtransporten i området. Det har òg vore ulukker med lettare personskade på strekninga dei siste ti åra. Utbygginga som er planlagd sett i verk, omfattar fleire tiltak som skal leggje til rette for auka kapasitet og betre sikkerheit for alle trafikantgrupper. I dag manglar det gang- og sykkelveg mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset. Med dette prosjektet blir det bygt til saman opp under 1 km gang- og sykkelveg.

Det har vore ein del merksemd rundt bompengar den siste tida – det høyrde me i den førre saka òg – både i nasjonale, i regionale og i lokale medium, men òg i sosiale medium. Eg vil difor understreke at det alltid ligg lokale vedtak i botn når det blir innført bompengar, slik det òg gjer i dette prosjektet på fv. 311 Presterødbakken.

Bengt Fasteraune (Sp) []: Dette er et fylkesveiprosjekt. Også her må bompenger legges på bordet, og også her er det slik at bordet fanger. Jeg tenkte bare innledningsvis å si at det handlingsprogrammet som Senterpartiet foreslo, og som Stortinget vedtok, kanskje kunne vært med og gitt en rimeligere finansiering for bilistene i en slik type prosjekt.

Senterpartiet er opptatt av å bygge ut det fylkeskommunale veinettet. Vi har her merket oss at lokale myndigheter ønsker forsering av prosjektet fv. 311 Presterødområdet gjennom delvis bomfinansiering, og både Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune har sluttet seg til planene. Områdereguleringen for Kilen ble vedtatt av Tønsberg kommune allerede i juni 2013, så det er på tide at man får realisert disse planene.

De foreslåtte tiltakene vil gi forbedringer for alle trafikantgrupper, med større forutsigbarhet i reisetiden for kollektivtrafikken og økt trafikksikkerhet for myke trafikanter gjennom etablering av gang- og sykkelvei. Dette er et prosjekt som ser helheten, noe vi var inne på også i debatten i den forrige saken. Det er køproblemer på fv. 311 ved Presterødbakken i rushperiodene, og dette fører til forsinkelser for både personbil-, nærings- og kollektivtransport i området. Utbyggingen omfatter flere tiltak som skal legge til rette for økt kapasitet og bedre sikkerhet for alle trafikantgrupper. Videre skal utbyggingen føre til færre ulykker på strekningen.

Dagens kryssløsning ved Presterødbakken gir redusert kapasitet, og kollektivtrafikken har framkommelighetsproblemer på denne delen av fv. 311. I tillegg mangler det gang- og sykkelvei. Presterødkrysset bygges om fra lyskryss til rundkjøring. I tillegg bygges det til sammen 930 meter gang- og sykkelvei i tilknytning til det nye Presterødkrysset, mellom Presterødkrysset og Olsrødkrysset. Dette er et godt og framtidsrettet prosjekt, med gode løsninger. Det er også viktig å bemerke at dersom det blir en uønsket høy trafikkvekst på fv. 460 gjennom Slagendalen, vil det bli vurdert tiltak som kan redusere denne veksten. Det kan være trafikkregulerende tiltak, etablering av ny bomstasjon eller andre tiltak.

Når det gjelder finansieringen, er det fylkeskommunale midler og bompenger, og som det ble sagt av saksordføreren, er dette beregnet til 226 mill. 2018-kroner. Det er også sagt at Tønsberg kommune bekrefter at de stiller garanti, jf. noe av den problematikken vi har vært borti før. Videre framgår det av proposisjonen at Tønsberg kommune dekker eventuelle kostnadsøkninger utover 10 pst. Så her er det et vesentlig bidrag fra de lokale, og det er et sterkt ønske om å få dette prosjektet i havn. Det er beregnet en innkrevingsperiode på fire år. Det er da viktig at dette prosjektet er tatt ut av bypakkeløsningen, slik at det er en sammenheng når den eventuelt kommer på plass om fire år.

Vi vil i denne sammenheng framheve at bompengetakstene kan settes lavere, basert på markedsrente eller binding av renten, slik at det kommer bilistene til gode. Komiteen mener det er en mulighet fylkeskommunene og kommunene kan gjøre seg nytte av dersom det er et lokalt ønske om det.

Senterpartiet stiller seg bak en samlet komité, som viser til Prop. 103 S, om finansiering av fv. 311 Presterødbakken i Vestfold. Komiteen vil framheve at bakgrunnen for prosjektet er køproblemer i rushtiden, og at forbedringene det legges opp til, vil gi en bedre trafikkavvikling og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Prosjektets sentrale del er utvidelse av fv. 311 til firefelts vei samt bygging av gang- og sykkelvei.

Statsråd Jon Georg Dale []: Eg skal ikkje forlengje denne debatten lenger enn nødvendig. Det er brei tilslutning til denne proposisjonen, som i sum sørgjer for betre framkome for trafikantane, for bilistane og høgare sikkerheit for gåande og syklande og ikkje minst nye moglegheiter til betre utvikling av næringsområdet Kilen. Difor har vi fremja denne proposisjonen, som eg er glad for at Stortinget sluttar seg til.

Presidenten: Dei talarane som heretter får ordet, har ei taletid på inntil 3 minutt.

Morten Stordalen (FrP) []: La meg først og fremst takke for en kort og høflig debatt. Jeg bare skylder å gjøre Arbeiderpartiets Leirtrø oppmerksom på at når det gjelder fylkeskommunale veier, så styres heldigvis fylkeskommunen i Vestfold av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, og Tønsberg det samme. Det er et godt veivedlikehold i Vestfold, heldigvis, for de bruker pengene til det de skal. Så kan vi sikkert være enige om at man ideelt sett ikke burde hatt bompenger, men sånn er det, det har vi snakket om tidligere i dag. Men veivedlikeholdet er godt og tilstanden god på veiene i Vestfold.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 5.