Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Samferdselsdepartementet legger i proposisjonen fram forslag om finansiering av prosjektet fv. 311 Presterødbakken i Tønsberg kommune i Vestfold.

Det er i dag køproblemer på fv. 311 ved Presterødbakken i rushperiodene. Dette fører til forsinkelser både for personbil-, nærings- og kollektivtransporten i området. Utbyggingen omfatter flere tiltak som skal legge til rette for økt kapasitet og bedre sikkerhet for alle trafikantgrupper. Videre skal utbyggingen føre til færre ulykker på strekningen.

Finansieringen er basert på fylkeskommunale midler og bompenger. Tiltakene, inkl. etablering av bomstasjon, er kostnadsberegnet til 222 mill. 2017-kroner. Omregnet til 2018-prisnivå er kostnadsoverslaget 226 mill. kroner.

Prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte er beregnet til om lag -150 mill. kroner. Netto nytte over totale kostnader er beregnet til -0,7. Uten bompengefinansiering er prosjektets samfunnsøkonomiske netto nytte beregnet til om lag -200 mill. kroner, og netto nytte over totale kostnader er beregnet til -0,9.

Det legges opp til anleggsstart i løpet av 2018 med ferdigstillelse i 2020. Utbyggingen er lokalpolitisk behandlet i Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune, jamfør proposisjonens kap. 3. Tønsberg kommune har, slik det gjengis i proposisjonens kap. 6, ved brev bekreftet at kommunen stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak på 200 mill. kroner. Videre framgår det av proposisjonen at Tønsberg kommune dekker eventuelle kostnadsøkninger ut over 10 pst. Den kommunale garantien må godkjennes av Fylkesmannen i Vestfold.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Øystein Langholm Hansen, Kirsti Leirtrø, Sverre Myrli og Ingalill Olsen, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Jonny Finstad, Nils Aage Jegstad og lederen Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Tor André Johnsen, Dagfinn Henrik Olsen og Morten Stordalen, fra Senterpartiet, Bengt Fasteraune og Siv Mossleth, fra Sosialistisk Venstreparti, Arne Nævra, og fra Venstre, Jon Gunnes, viser til Prop. 103 S (2017–2018) om finansiering av fv. 311 Presterødbakken i Vestfold. Komiteen vil fremheve at bakgrunnen for prosjektet er køproblemer i rushtiden, og at forbedringene det legges opp til, vil gi bedre trafikkavvikling og sikkerhet for alle trafikantgrupper. Prosjektets sentrale del er utvidelse av fv. 311 til firefeltsvei. Det skal i tillegg bygges gang- og sykkelvei. Komiteen viser videre til at det de siste ti årene har vært seks trafikkulykker på strekningen med lettere personskade. Finansieringsopplegget baserer seg på fylkeskommunale midler og bompenger med en innkrevingsperiode på fire år. Grunntakstene for bompenger blir 20 kroner for takstgruppe 1 og 40 kroner for takstgruppe 2. Komiteen vil videre bemerke at det legges inn et passeringstak på 60 passeringer per måned for lette biler med bombrikke, og videre gis det en generell brikkerabatt på 20 pst. Komiteen vil i denne sammenheng også fremheve at bompengetakstene kan settes lavere, basert på markedsrente eller binding av renten, slik at det kommer bilistene til gode. Komiteen mener dette er en mulighet fylkeskommuner og kommuner kan gjøre seg nytte av dersom det er et lokalt ønske om det.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
  1. Stortinget samtykker i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av prosjektet fv. 311 Presterødbakken i Vestfold. Vilkårene framgår av denne proposisjonen.

  2. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 13. november 2018

Helge Orten

Morten Stordalen

leder

ordfører