Stortinget - Møte torsdag den 8. november 2018

Dato: 08.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 24 S (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018))

Sak nr. 3 [10:50:35]

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i skatteloven mv. (utleie av fartøyer mv. i rederiskatteordningen) – Stortingets skattevedtak om tonnasjeskatt (Innst. 24 S (2018–2019), jf. Prop. 104 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.