Stortinget - Møte torsdag den 13. juni 2019

Dato: 13.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 348 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 2 [11:01:55]

Innstilling fra næringskomiteen om Lov om forbud mot hold av pelsdyr (Innst. 348 L (2018–2019), jf. Prop. 99 L (2018–2019))