Stortinget - Møte torsdag den 11. april 2019

Dato: 11.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representantene Åsmund Aukrust, Morten Wold, Knut Arild Hareide og Marianne Marthinsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den innkalte vararepresentanten for Oslo, Camilla Strandskog, tar nå sete.

Statsråd Olaug V. Bollestad overbrakte 25 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette to representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: Det er forslag fra representantene Kjersti Toppe, Siv Mossleth, Geir Inge Lien, Bengt Fasteraune og meg sjøl om en nasjonal opptrappingsplan for VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid).

Og så – endelig – kommer forslaget fra Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand, Siv Mossleth og meg sjøl om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 prosent sjølforsyning av jordbruksmat innen 2026.

Presidenten: Representanten Kjersti Toppe vil fremsette et representantforslag.

Kjersti Toppe (Sp) []: Eg skal fremja eit forslag frå stortingsrepresentantane Geir Inge Lien, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og meg sjølv om tiltak for å styrkja legevakttenesta som akuttmedisinsk naudteneste og å innføra maksimal reisetid til legevakt.

Presidenten: Representanten Liv Signe Navarsete vil fremsette et representantforslag.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: På vegner av representantane Bengt Fasteraune, Willfred Nordlund og meg sjølv vil eg setje fram eit representantforslag om offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.