Stortinget - Møte torsdag den 19. oktober 2017

Dato: 19.10.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 18 S (2017–2018))

Sak nr. 1 [10:02:17]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 (Innst. 18 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.