Stortinget - Møte torsdag den 19. oktober 2017

Dato: 19.10.2017
President: Olemic Thommessen

Referatsaker

Sak nr. 2 [10:02:40]

Referat

 • 1. (53) Eksport av norske velferdsytelser (Meld. St. 40 (2016–2017))

 • 2. (54) Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon) (Prop. 151 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3. (55) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Arne Nævra og Torgeir Knag Fylkesnes om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020 (Dokument 8:16 S (2016–2018))

 • 4. (56) Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner (Dokument 8:31 S (2016–2018))

 • 5. (57) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (Meld. St. 41 (2016–2017))

 • 6. (58) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi (Meld. St. 45 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 3–6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (59) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Prop. 104 L (2016–2017))

 • 8. (60) Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep) (Prop. 167 L (2016–2017))

 • 9. (61) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) (Prop. 168 L (2016–2017))

 • 10. (62) Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre) (Prop. 169 L (2016–2017))

 • 11. (63) Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening) (Prop. 172 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 7–11 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 12. (64) Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger) (Prop. 158 L (2016–2017))

 • 13. (65) Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker) (Prop. 159 L (2016–2017))

 • 14. (66) Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger) (Prop. 160 L (2016–2017))

 • 15. (67) Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Prop. 162 S (2016–2017))

 • 16. (68) Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (Prop. 163 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 12–16 sendes finanskomiteen.

 • 17. (69) Evaluering av bioteknologiloven (Meld. St. 39 (2016–2017))

 • 18. (70) Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven) (Prop. 150 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 19. (71) IKT-sikkerhet – Et felles ansvar (Meld. St. 38 (2016–2017))

 • 20. (72) Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) (Prop. 154 L (2016–2017))

 • 21. (73) Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven) (Prop. 161 L (2016–2017))

 • 22. (74) Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova) (Prop. 165 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 19–22 sendes justiskomiteen.

 • 23. (75) Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket) (Prop. 166 S (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 24. (76) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud og Tore Hagebakken om at fylkeskommunene Oppland og Hedmark skal bestå som selvstendige fylkeskommuner og ikke tvinges til å slå seg sammen til én region (Dokument 8:38 S (2016–2018))

 • 25. (77) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å gi fylker som ble tvangssammenslått i 2017, rett til å bestå som eget fylke etter søknad (Dokument 8:39 S (2016–2018))

 • 26. (78) Representantforslag frå stortingsrepresentant Ingrid Heggø om omgjering av vedtaket om samanslåing av fylkeskommunane Hordaland og Sogn og Fjordane (Dokument 8:40 S (2016–2018))

 • 27. (79) Sametingets virksomhet 2016 (Meld. St. 42 (2016–2017))

 • 28. (80) Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 (Meld. St. 43 (2016–2017))

 • 29. (81) Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.) (Prop. 125 L (2016–2017))

 • 30. (82) Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.) (Prop. 126 L (2016–2017))

 • 31. (83) Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser) (Prop. 146 L (2016–2017))

 • 32. (84) Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) (Prop. 148 L (2016–2017))

 • 33. (85) Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) (Prop. 149 L (2016–2017))

 • 34. (86) Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.) (Prop. 156 L (2016–2017))

 • 35. (87) Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg) (Prop. 157 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 24–35 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 36. (88) Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Prop. 152 L (2016–2017))

 • 37. (89) Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.) (Prop. 155 L (2016–2017))

 • 38. (90) Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland (Prop. 164 S (2016–2017))

 • 39. (91) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet– Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland (Prop. 171 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 36–39 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 40. (92) Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse) (Prop. 170 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

 • 41. (93) Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) (Meld. St. 44 (2016–2017))

 • 42. (94) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) (Prop. 153 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 41 og 42 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke.