Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2018

Dato: 22.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 53 (2017–2018), jf. Innst. 258 L (2017–2018) og Prop. 104 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 8 [14:46:25]

Stortingets vedtak til lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (Lovvedtak 53 (2017–2018), jf. Innst. 258 L (2017–2018) og Prop. 104 L (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.