Stortinget - Møte torsdag den 8. desember 2016

Dato: 08.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Georg Apenes

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant Georg Apenes er død, 76 år gammel.

Georg Apenes var født 5. april 1940 i Fredrikstad. Han tok examen artium i 1959 og ble cand.jur. i 1969. I studietiden var han formann i Det Norske Studentersamfund. Etter en periode som dommerfullmektig i Vest-Telemark, arbeidet han som journalist og redaksjonssekretær i Fredriksstad Blad inntil han ble innvalgt til Stortinget i 1977.

Apenes representerte Østfold på Stortinget i 12 år. Han var medlem av flere komiteer: administrasjonskomiteen, kirke- og undervisningskomiteen, utenrikskomiteen og justiskomiteen. Georg Apenes arbeidet alltid grundig med sakene uansett komitéplassering, men i ettertid er det nok arbeidet i justiskomiteen som utpeker seg. Her kunne han kombinere faglig tyngde og evne til prinsipiell tenkning omkring kriminalpolitikk og overvåkningsspørsmål. Fra 1981 var han medlem av Europarådets parlamentariske forsamling, hvor han deltok med liv og lyst. Han var også varamedlem til Nordisk råd og delegat til FNs generalforsamling.

Hans innlegg fra Stortingets talerstol var preget av stor sakkunnskap og glitrende formuleringskunst. Han var en ordkunstner av rang, noe som også ga seg uttrykk i en lang rekke bøker og debattinnlegg om spørsmål som sto hans hjerte nær: rettssikkerhet, ytringsfrihet, individets rettigheter og maktfordelingen i samfunnet.

I 1989 ble Georg Apenes utnevnt til direktør i Datatilsynet – en stilling han innehadde i over 20 år. Han kom til å prege institusjonen, ikke minst gjennom å gi personvernspørsmålene en langt viktigere plass enn før i folks bevissthet. Engasjementet for personvern i en tid preget av stadig sterkere krav om overvåkning og kontroll, stoppet ikke ved oppnådd pensjonsalder. Helt til det siste var Georg Apenes aktiv i kampen for personvernet, bl.a. gjennom organisasjonen Digitalt Personvern.

Gjennom mange år var Apenes et aktivt medlem av Pressens faglige utvalg, hvor han også var formann i årene 1976–1977. Han var medlem av en lang rekke offentlige utvalg, bl.a. etikkutvalget under NAVFs råd for medisinsk forskning og Rådet for dyreetikk. Han var også medlem av Kringkastingsrådet fra 1990 til 1992.

Georg Apenes var ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Vi minnes Georg Apenes for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Jan Arild Ellingsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.