Stortinget - Møte tirsdag den 4. mars 2014 kl. 10

Dato: 04.03.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 38 (2013–2014), jf. Innst. 124 L (2013–2014) og Prop. 180 L (2012–2013))

Sak nr. 5 [13:37:58]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)