Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 73 (2011–2012), jf. Innst. 371 L (2011–2012) og Prop. 108 L (2011–2012))

Sak nr. 4 [14:44:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)