Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Dokumenter: (Innst. 195 S (2010–2011), jf. Prop. 8 S (2010–2011))

Sak nr. 6 [18:22:27]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2622)

Votering i sak nr. 6

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2009/44/EF av 6. mai 2009 om endeleg oppgjer i betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir og om avtaler om finansiell trygdgjeving, med omsyn til samankopla system (linked systems) og gjeldsfordringar (credit claims).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.