Stortinget - Møte fredag den 17. desember 2010 kl. 9

Dato: 17.12.2010

Dokumenter: (Lovvedtak 33 (2010–2011), jf. Innst. 137 L (2010–2011) og Prop. 3 L (2010–2011))

Sak nr. 3 [09:06:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1991)

Votering i sakene nr. 1–8

Presidenten: Det foreligger ingen forslag til anmerkninger, og Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.