Stortinget - Møte mandag den 13. desember 2010 kl. 10

Dato: 13.12.2010

Dokumenter: (Innst. 137 L (2010–2011), jf. Prop. 3 L (2010–2011))

Sak nr. 8 [18:22:12]

Innstilling fra kommunal og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

Votering i sak nr. 8

Presidenten: Under debatten er det satt fram et forslag, nr. 1, fra Per-Willy Amundsen på vegne av Fremskrittspartiet.

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av returdirektivet)

I

I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 66 nytt annet ledd skal lyde:

Med mindre det vil være et uforholdsmessig tiltak, jf. § 70, skal en utlending uten oppholdstillatelse utvises

 • a. når utlendingen ikke har overholdt plikten til å forlate riket innen utreisefristen gitt i medhold av § 90 sjette ledd,

 • b. når utlendingen ikke er gitt en frist for frivillig retur

 • fordi det er fare for unndragelse, jf. § 90 sjette ledd bokstav a og § 106 a,

 • fordi en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, jf. § 90 sjette ledd bokstav b, eller

 • fordi utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden eller grunnleggende nasjonale interesser, jf. § 90 sjette ledd bokstav c.

§ 71 annet ledd annet punktum skal lyde:

Innreiseforbudet kan gjøres varig eller tidsbegrenset, men ikke for kortere tidsrom enn ett år.

§ 90 sjette til niende ledd skal lyde:

Vedtak som innebærer at en utlending må forlate riket, iverksettes ved at utlendingen pålegges å reise innen en fastsatt frist. Fristen skal settes til mellom sju og tretti dager. Dersom det anses nødvendig, kan det settes en lengre frist. Det kan settes en kortere frist enn sju dager eller unnlates å gi en frist for frivillig retur når

 • a. det er fare for unndragelse, jf. § 106 a,

 • b. en søknad er avslått som åpenbart grunnløs eller som følge av vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger,

 • c. utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot offentlig orden eller grunnleggende nasjonale interesser,

 • d. utlendingen omfattes av § 32 første ledd bokstav b,

 • e. utlendingen bortvises eller utvises ved Schengenyttergrensen, eller

 • f. utlendingen utvises etter § 66 første ledd bokstav b, c, e eller annet ledd eller §§ 67 eller 68.

 Dersom slikt pålegg som nevnt i sjette ledd ikke blir fulgt, utreisefrist ikke er gitt, eller politiet anser det som mest sannsynlig at utlendingen ikke vil forlate riket innen utløpet av fristen, kan politiet føre utlendingen ut. Når særlige grunner taler for det, kan utlendingen bli ført til et annet land enn det vedkommende kom fra. Utlendinger som ikke har gyldig reisedokument, har plikt til å skaffe seg dette. Beslutninger som gjelder iverksetting, regnes ikke som enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

 Tvungen utsendelse av en enslig mindreårig skal bare skje til et familiemedlem, utnevnt verge eller til et annet forsvarlig omsorgstilbud. Kongen kan gi nærmere regler i forskrift.

 Kongen kan gi nærmere regler i forskrift om fastsettelse av frist for frivillig retur og om innføring av et system for kontroll av tvangsreturer.

§ 90 nåværende sjuende og åttende ledd blir nytt tiende og ellevte ledd.

§ 92 første ledd annet punktum skal lyde:

Det gjelder likevel ikke i utvisningssaker i henhold til §§ 66 første ledd bokstav b og c, 67 første ledd bokstav a, b og c og 68 første ledd bokstav a og b.

§ 103 første ledd bokstav c skal lyde:

 • c) har reisedokument, billetter eller annet materiale som kan sikre iverksetting av vedtaket, og det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksettingen, jf. § 106 a.

§ 104 annet ledd første punktum skal lyde:

Når det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksetting av et vedtak, jf. § 106 a, kan det foretas beslag av reisedokumenter og annet materiale som kan dokumentere utlendingens identitet.

§ 105 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksetting av et vedtak, jf. § 106 a,

§ 106 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket, jf. § 106 a,

§ 106 tredje ledd annet og tredje punktum skal lyde:

Fengsling for å forberede eller gjennomføre en utsendelse kan bare overstige 12 uker dersom utlendingen ikke samarbeider om utsendelsen eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter. Fengsling kan ikke overstige 18 måneder, med mindre utlendingen er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon.

Ny § 106 a skal lyde:

§ 106 a Fare for unndragelse

Fare for unndragelse skal vurderes konkret i det enkelte tilfelle. For å avgjøre om det foreligger unndragelsesfare skal det foretas en totalvurdering hvor det blant annet kan legges vekt på om

 • a. utlendingen har unndratt seg iverksetting av et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, herunder ikke overholdt en utreisefrist,

 • b. utlendingen uttrykkelig har motsatt seg å forlate riket frivillig,

 • c. utlendingen er utvist fra riket,

 • d. utlendingen er ilagt straff eller særreaksjon i riket,

 • e. utlendingen har vist manglende samarbeid ved identitetstvil,

 • f. utlendingen unngår eller vanskeliggjør forberedelsen til en utsendelse,

 • g. utlendingen har gitt uriktige opplysninger til norske myndigheter ved søknad om tillatelse,

 • h. utlendingen har unnlatt å gi melding om endring av bopel, jf. § 19 annet ledd,

 • i. utlendingen er ansvarlig for alvorlige ordensforstyrrelser ved innkvarteringssted for asylsøkere mv., jf. § 95 første og annet ledd, eller

 • j. utlendingen er funnet å utgjøre en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Presidenten: Det voteres først over I § 71 annet ledd annet punktum.

Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til I § 71 annet ledd annet punktum ble bifalt med 75 mot 26 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 23.30.50)

Presidenten: Det voteres så alternativt mellom innstillingens I § 106 tredje ledd annet og tredje punktum og forslaget fra Fremskrittspartiet.

Forslaget lyder:

Ǥ 106 tredje ledd skal lyde:

Fengsling kan ikke overstige 18 måneder, med mindre utlendingen er utvist som følge av ilagt straff eller særreaksjon.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til I § 106 tredje ledd annet og tredje punktum og forslaget fra Fremskrittspartiet ble innstillingen bifalt med 79 mot 26 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 23.31.30)

Presidenten: Det voteres så over resten av I og over II.

Votering:Komiteens innstilling til resten av I og over II ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.

Votering:Lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Lovvedtaket vil bli ført opp til annen gangs behandling i et senere møte i Stortinget.