Stortinget - Møte tirsdag den 12. januar 2010 kl. 10

Dato: 12.01.2010

Dokumenter: (Innst. 122 S (2009–2010), jf. Meld. St. 4 (2009–2010))

Sak nr. 1 [10:02:14]

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009

Talere

Votering i sak nr. 1

Marit Nybakk (A) [10:02:55]: (ordfører for saken): Bakgrunnen for at Stortinget hvert år får Meld. St. 4 fra Statsministerens kontor og for den innstillingen som foreligger i dag fra kontrollkomiteen, finner vi i Stortingets forretningsorden, § 12 annet ledd nr. 9b. Der forutsettes det at Regjeringen legger fram en årlig melding om oppfølging av anmodnings- og utredningsvedtak fra Stortinget. Meldingen skal kort redegjøre for hva Regjeringen har gjort – eller har tenkt å gjøre – med vedtakene.

En enstemmig komité understreker at erfaringene med meldingene er positive. Det er viktig å sikre at Stortingets vedtak følges opp, og at Stortinget gis mulighet til å følge med på hvor langt man er kommet i gjennomføringen av det enkelte vedtak. La meg legge til at komiteen også gir honnør til Regjeringen for den formen man har valgt på tilbakemeldinger i de årlige budsjettproposisjonene. Det er viktig at vi også der får en samlet oversikt over anmodningsvedtakene. Det letter også komiteens kontroll.

Årets Meld. St. 4 er oversiktlig og tydelig. SMK har innhentet uttalelser fra alle fagdepartementene. I sesjonen 2008–2009 ble det fattet 35 anmodningsvedtak og ingen utredningsvedtak.

Komiteen har valgt å kommentere Regjeringens svar på de vedtakene som komiteen mener krever ytterligere oppfølging. Komiteen tar de andre svarene til orientering.

Det er også slik at det etter årets behandling gjenstår to vedtak fra perioden 2007–2008 og ett fra 2006–2007.

På ett sted har kontroll- og konstitusjonskomiteen delt seg. Det dreier seg om Vedtak nr. 402 av 13. mars 2008, om å be Regjeringen innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss med buss. Her har Samferdselsdepartementet etter en vurdering foreløpig ikke planer om å innføre et slikt påbud – og jeg understreker foreløpig. Departementet vil imidlertid følge opp saken gjennom dialog og samarbeid med fylkeskommunene og andre relevante aktører i henhold til det som sies til komiteen.

Regjeringspartiene i kontrollkomiteen viser her til flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen, altså Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som i Innst. 13 S for 2009–2010 ber Regjeringen vurdere endring i regelverk for å sikre alle skoleelever rett til sitteplass i skolebussen. Her foreligger det da fra de andre partienes side en henvisning til forslag som er lagt fram.

Til slutt: La meg understreke det som en enstemmig kontroll- og konstitusjonskomité sa ved behandlingen av Frøiland-utvalgets innstilling, nemlig at vedtak som klart og entydig er en beslutning som krever en bestemt handling, bare kan endres ved nytt vedtak i Stortinget. Dersom Regjeringen ikke kan – eller ikke vil – følge opp et vedtak, er det Regjeringen som må legge fram ny sak for Stortinget, og da med forslag til nytt vedtak.

Øyvind Vaksdal (FrP) [10:06:45]: Noen få kommentarer knyttet til et par av sakene som omtales i innstillingen.

Først til Vedtak 484 av 16. juni 2009. Stortinget ba Regjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG og diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring. Departementet skriver i sin tilbakemelding bl.a. at kodeverket er tilpasset behov for en oversikt over et samlet hjelpebehov, og egner seg ikke for å spesifisere tilstanden for den enkelte pasient, og anser med dette at vedtaket er fulgt opp. Denne tilbakemeldingen tar komiteens flertall til etterretning. Fra vår side kan vi imidlertid ikke se at vedtaket er oppfylt, og oppfordrer heller Regjeringen til å få omgjort vedtaket, dersom dette ikke er mulig å gjennomføre.

Så til dette med skoleelevers rett til sitteplass i skolebuss. Her er det noe ulike merknader fra opposisjonen og regjeringspartiene. Komiteens flertall, som her består av opposisjonen, kvitterer for så vidt ut at man fra Regjeringens side har vurdert muligheten for å innføre påbud om sitteplass for skolebarn i skoleskyss, men vi er uenig i departementets konklusjon. Regjeringspartiene slår også fast at man har foretatt en vurdering av mulighetene for å innføre et påbud i tråd med vedtakets ordlyd. Man registrerer fra deres side at Regjeringen ikke har planer om å innføre et slikt påbud, men understreker samtidig at formålet med vurderingen fortsatt må være å endre dagens praksis. Regjeringspartiene er åpenbart heller ikke fornøyd med Regjeringens konklusjon, og de viser til faginnstillingen fra transport- og kommunikasjonskomiteen, der man i merknads form ber Regjeringen vurdere endringer i regelverket for å sikre alle skoleelever rett til sitteplass i skolebuss, som saksordføreren også var inne på.

Jeg kan ikke tolke dette annerledes enn at et samlet storting, riktignok med noe ulik tilnærming, ber Regjeringen vurdere dette på nytt, noe jeg er svært tilfreds med.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

(Votering, se side 1479)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 4 (2009–2010) – om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.