Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 30. november 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 10. januar 2019. Komiteen har avholdt muntlig høring om saken 15. januar 2018.