Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide og legge fram for Stortinget et forslag om å innføre straffebestemmelser i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett.»

Lov om kommunal forkjøpsrett har ingen straffebestemmelser. § 5 første ledd første punktum bestemmer at

«Overdrager og erverver av leiegård som omfattes av kommunens forkjøpsrett, skal straks gi skriftlig melding til kommunen.»

Brudd på denne bestemmelsen kan gi betydelig økonomisk gevinst for kjøper. Samtidig blir leieboere, som er uskyldige tredjeparter, påført betydelige tap.

Dagens Næringsliv har dokumentert en rekke tilfeller der en av landets største boligeiere er kjøper.

Forslagsstiller mener det bør bli straffbart å skaffe seg ulovlige inntekter ved å bryte lov om kommunal forkjøpsrett. Straffebestemmelser bør i alle fall omfatte inndragning, bøter, fengselsstraff og foretaksstraff. Det er naturlig at straffereglene tilpasses forbrytelsenes størrelse og alvorlighetsgrad.

Det vises til dokumentet for nærmere beskrivelse av forslaget.