Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer lovens formål med trygge arbeidsforhold ved å:

  • presisere arbeidsgiverbegrepet i arbeidsmiljøloven

  • presisere hovedregelen om faste og direkte arbeidsforhold i norsk arbeidsliv

  • sikre at den som har styringsrett, også har arbeidsgiveransvar

  • styrke ansattes adgang til medbestemmelse i egen virksomhet

  • hindre at arbeidsgiver kan organisere seg bort fra arbeidsgiveransvaret ved å dele opp i underselskaper som ikke driver selvstendig økonomisk aktivitet

  • sikre effektive håndhevingsmekanismer og sanksjoner ved ulovlig innleie.»