Innstilling fra justiskomiteen om endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Sammendrag

Justis- og beredskapsdepartementet legg i proposisjonen fram forslag om endringar i løyvingane under diverse kapittel i statsbudsjettet 2015.

På bakgrunn av rekneskapstal og venta utvikling vert fleire løyvingar foreslått endra og justerte. Det visast til proposisjonen for nærare omtale av endringane.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen, lederen Hadia Tajik og Lene Vågslid, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Hårek Elvenes, Charlotte Spurkeland og Anders B. Werp, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og Ulf Leirstein, fra Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, og fra Senterpartiet, Jenny Klinge, viser til forslagene i Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016) og har ingen merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

I

I statsbudsjettet for 2015 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, blir auka med

5 000 000

frå kr 344 489 000 til kr 349 489 000

71

Tilskot til internasjonale organisasjonar, blir auka med

1 000 000

frå kr 12 841 000 til kr 13 841 000

413

Jordskiftedomstolane

21

Særskilde driftsutgifter, kan overførast, blir redusert med

2 000 000

frå kr 9 686 000 til kr 7 686 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter, blir auka med

34 000 000

frå kr 163 883 000 til kr 197 883 000

430

Kriminalomsorga

1

Driftsutgifter, blir auka med

10 300 000

frå kr 3 877 016 000 til kr 3 887 316 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømte mv., kan overførast, blir redusert med

24 400 000

frå kr 90 554 000 til kr 66 154 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

69 900 000

frå kr 13 701 005 000 til kr 13 770 905 000

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

13 900 000

frå kr 336 186 000 til kr 350 086 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, blir auka med

3 400 000

frå kr 22 621 000 til kr 26 021 000

444

Politiets sikkerheitsteneste (PST)

1

Driftsutgifter, blir redusert med

58 300 000

frå kr 711 394 000 til kr 653 094 000

454

Redningshelikoptertenesta

1

Driftsutgifter, blir redusert med

5 400 000

frå kr 693 329 000 til kr 687 929 000

45

Større utstyranskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

173 000 000

frå kr 444 688 000 til kr 271 688 000

455

Redningstenesta

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

5 000 000

frå kr 21 021 000 til kr 26 021 000

466

Særskilde straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, blir auka med

40 000 000

frå kr 1 007 593 000 til kr 1 047 593 000

468

Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker

1

Driftsutgifter, blir redusert med

800 000

frå kr 15 173 000 til kr 14 373 000

469

Verjemålsordninga

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 187 656 000 til kr 189 656 000

21

Særskilde driftsutgifter, blir auka med

40 000 000

frå kr 92 208 000 til kr 132 208 000

Inntekter

3413

Jordskiftedomstolane

2

Sideutgifter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 9 777 000 til kr 7 777 000

3430

Kriminalomsorga

3

Andre inntekter, blir auka med

4 000 000

frå kr 16 111 000 til kr 20 111 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

7

Gebyr – sivile gjeremål, blir auka med

55 000 000

frå kr 583 001 000 til kr 638 001 000

3469

Verjemålsordninga

1

Verjemåls-/representantordning, ODA-godkjende utgifter, blir auka med

11 000 000

frå kr 9 139 000 til kr 20 139 000

II

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2015 kan overskride løyvinga på kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 21 Særskilde driftsutgifter med inntil 15 mill. kroner, og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter med inntil 5 mill. kroner, dersom det er nødvendig for raskt å kunne setje i verk tiltak for å handtere eit høgare tal asylsøkjarar enn det som er lagt til grunn i løyvingsforslaget.

Oslo, i justiskomiteen, den 1. desember 2015

Hadia Tajik

leder og ordfører