9.6.1 Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

9.6.1.1 Sammendrag

I Prop. 1 S (2009–2010) Statsbudsjettet for 2010 ble det varslet at satsene for egenandelen i bostøtteregelverket vil bli justert 1. juli 2010, samtidig med at inntektsopplysninger (likningsdata) for inntektsåret 2009 vil bli lagt til grunn for beregningene av bostøtte. Innslagspunktene for progressiv opptrapping av egenandelen vil 1. juli bli justert fra 169 001 til 178 001 kroner for aleneboende unge uføre, og fra 131 001 til 142 001 kroner for andre aleneboende. For større husstander blir innslagspunktene tilsvarende justert, i tråd med systemet for personvekter i bostøtten.

9.6.1.2 Komiteens merknader

Komiteen tar redegjørelsen til etterretning.