9.5.1 Post 60 Innbyggertilskudd

9.5.1.1 Sammendrag

Tidligere 6A-skoler

Bevilgningen til fagskoleutdanning ble flyttet fra Kunnskapsdepartementets budsjett til fylkeskommunenes rammetilskudd ifm. forvaltningsreformen. Kap. 6A i privatskoleloven vil opphøre fra og med juli 2010. Designinstituttet, Fagskolen for bok og papir og Kunstskolen i Rogaland har meldt overgang til fagskoleloven. Tilskuddet til disse skolene legges derfor inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene (Oslo og Rogaland). På denne bakgrunn foreslås det å overføre 4 mill. kroner fra kap. 228 post 72 Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven over Kunnskapsdepartementets budsjett til kap. 572 post 60.

Trekket i inntektsrammen for økt antall elever i private videregående skoler

I forbindelse med statsbudsjettet foretas det årlig en justering i fylkeskommunenes samlede inntektsramme for endret antall elever i private videregående skoler. Ved en feil er trekket i saldert budsjett for 2010 16,4 mill. kroner for høyt. Årsaken til dette er at trekket var basert på elevtallet pr. 1. oktober 2008 og ikke på gjennomsnittlig elevtall høst og vår skoleåret 2008–2009. Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 572 post 60 økes med 16,4 mill. kroner.

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO

Det foreslås en bevilgning på 10,8 mill. kroner knyttet til innføring av rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO fra 1. august 2010, fordelt med 7,3 mill. kroner til kommunene og 3,5 mill. kroner til fylkeskommunene, jf. omtale under kap. 571 post 60 ovenfor.

NOx-avgift

Selskap som har inngått miljøavtale med staten og meldt seg inn i NOx-fondet før 1. juli 2008, er fritatt for NOx-avgift. Samferdselsdepartementet har foretatt en nærmere kvalitetssikring av ferjedriftens behov for kompensasjon som gjelder NOx-avgift. For den delen av ferjedriften som staten fortsatt har ansvaret for, og for ferjer i det nye fylkesvegnettet viser gjennomgangen et lavere kompensasjonsbehov, jf omtale under kap. 1320 post 72 under Samferdselsdepartementet.

For fylkeskommunenes kjøp av persontransporttjenester er kompensasjonsbehovet 9,9 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i saldert budsjett 2010. På bakgrunn av dette foreslås det å redusere rammetilskuddet til fylkeskommunene med 9,9 mill. kroner i 2010. Av dette er 7,1 mill. kroner en reduksjon i kompensasjonen til Nordland fylkeskommune.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å foreta en nærmere kvalitetssikring av ferjedriftens behov for kompensasjon som gjelder NOx-avgift også i forbindelse med budsjettet for 2011.

CO2-avgift på naturgass

I saldert budsjett 2010 er det bevilget 0,1 mill. kroner til kompensasjon for energiavgift på gass for fylkesvegferjer over fylkeskommunenes rammetilskudd. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2010 foreslår regjeringen å innføre en CO2-avgift på gass med virkning fra 1. juli 2010, samtidig som energiavgiften på gass ikke blir innført. Det tas også sikte på at gass til bruk i innenriks sjøfart skal fritas for avgiften. Fritaket for innenriks sjøfart er imidlertid avhengig av at ESA ikke har innvendinger. Dersom det ikke blir fritak for innenriks sjøfart, legges det opp til kompensasjon for kjøp av fylkes- og riksvegferjetjenester. Regjeringen vil komme tilbake til evt. bevilgningsmessige konsekvenser i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2010.

Samlet foreslås det å øke bevilgningen på kap. 572 post 60 med 14 mill. kroner.

9.5.1.2 Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at regjeringen i Prop. 125 S (2009–2010) går inn for å redusere kap. 572 post 60 med 9,9 mill. kroner grunnet lavere kompensasjonsbehov knyttet til NOx-avgift. Disse medlemmer ønsker isteden å bruke disse 9,9 mill. kroner til å styrke ferjetilbudet, og går derfor imot regjeringens reduksjon. Disse medlemmer vil for øvrig vise til sine merknader og bevilgningsforslag til riksvegferjetjenester i kap. 1320 post 72. Disse medlemmer viser dessuten til forslag om ikke å innføre CO2-avgift på gass i denne innstillingens kapittel 4.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 9,9 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 23,9 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

23 900 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 676 411 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre mener fylkeskommunene bør prioritere drift av de videregående skolene og samferdsel, og for øvrig kan effektivisere sin drift.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 125 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 111 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

111 000 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 541 511 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser videre til at regjeringen har videreført tiltaket fra St.prp. nr. 37 (2008–2009) om økt lærlingetilskudd. Dette medlem er positiv til tiltak som gjør at bedrifter stimuleres til å ansette flere lærlinger, men mener at et varig fritak av arbeidsgiveravgift for lærlinger slik dette medlem foreslår i denne innstilling og i Innst. 351 L (2009–2010), er et langt mer treffsikkert virkemiddel enn en midlertidig økning av lærlingestilskuddet. Dette medlem viser også til at et arbeidsgiveravgiftsfritak vil ha en positiv provenyeffekt for bedriftene på 280 mill. kroner, mens en styrking av lærlingetilskuddet til sammenligning har en ramme på 190 mill. kroner. Den bokførte virkningene for 2. halvår 2010 av tiltakene er omtrent provenynøytralt.

Dette medlem er enig i intensjonen om gratis læremidler i den videregående skolen, men mener at den eksisterende ordningen ikke er god nok, og i praksis er blitt en byråkratisk utlånsordning som er ressurskrevende for administrasjonen og upraktisk for elevene. Dette medlem foreslår heller å innføre behovsprøvd stipend for læremidler i videregående skole. Maksimalt stipend økes til 600 kroner pr. måned, og er et mer målrettet tiltak som vil hjelpe dem som trenger det mest. Dette vil innebære en samlet reduksjon i bevilgningene på 331,2 mill. kroner over hhv. kap. 572 post 60 (308 mill. kroner), kap. 228 post 71 (21,1 mill. kroner), kap. 228 post 74 (0,3 mill. kroner), kap. 228 post 75 (0,6 mill. kroner), kap. 228 post 76 (0,2 mill. kroner), kap. 222 post 1 (0,4 mill. kroner) og kap. 2410 post 70 (0,6 mill. kroner)

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, nedsettes med

389 000 000

fra kr 24 652 511 000 til kr 24 263 511 000»