9.7.1 Post 61 Husleietilskudd

9.7.1.1 Sammendrag

Tilskuddet ble opprettet i samarbeid med Oslo kommune for å bidra til at leietakere som bor i tidligere husleieregulerte boliger i Oslo kommune og som har en vanskelig økonomisk situasjon, skulle kunne beholde boligen etter at husleiereguleringen ble avviklet 1. januar 2010.

Antall mottakere har vært lavere enn tidligere antatt. I mars 2010 ble det utbetalt til sammen 531 289 kroner i tilskudd til 128 mottakere. Det forventes imidlertid at antall mottakere vil øke noe i løpet av året. Det anslås nå at det totalt vil bli utbetalt 8,3 mill. kroner i husleietilskudd i 2010. Utgiftene skal deles likt mellom staten og Oslo kommune. Statens andel anslås dermed til 4,15 mill. kroner i 2010. Dette innebærer et mindrebehov på posten på 17,35 mill. kroner.

I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2009–2010) i Stortinget ble formuesgrensen på tilskuddet økt fra 100 000 til 250 000 kroner. Dette ble finansiert ved en omdisponering av midler fra kap. 581 post 75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger. Det foreslås at 1,5 mill. kroner av mindrebehovet på posten tilbakeføres til kap. 581 post 75.

Avviklingen av husleiereguleringen berører også om lag 50 leieboliger i Trondheim kommune. Ut fra hensyn til likebehandling av kommuner og enkeltpersoner foreslås det at ordningen med husleietilskudd utvides til også å gjelde leietakere i tidligere husleieregulerte boliger i Trondheim kommune.

Vilkårene for å motta støtte settes lik vilkårene som gjelder i Oslo kommune, med unntak av leiesummen som det kan gis tilskudd til. I Oslo kommune gis det ikke tilskudd til den delen av husleien som overstiger 14 500 kroner pr. måned. Det foreslås at dette taket settes til 11 000 kroner i Trondheim kommune, da det er dokumentert lavere gjennomsnittlig leienivå i Trondheim. Trondheim kommune vil utarbeide forskrift for tilskuddet og administrere tildelingen og rapportere til Husbanken om bruk av midlene.

Tilskuddsbehovet i Trondheim kommune er anslått til 500 000 kroner i 2010. Utgiftene skal deles likt mellom staten og Trondheim kommune. På bakgrunn av dette foreslås det en bevilgning på 250 000 kroner i 2010 knyttet til en utvidelse av ordningen til også å gjelde boliger i Trondheim kommune.

Samlet sett foreslås det at bevilgingen på posten reduseres med 17,1 mill. kroner, fra 21,5 mill. kroner til 4,4 mill. kroner i 2010.

9.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

9.7.2 Post 75 Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger, kan overføres

9.7.2.1 Sammendrag

Samlet tilsagnsramme på posten i saldert budsjett 2010 er 731,1 mill. kroner, hvorav det er forutsatt at 311,2 mill. kroner skal gå til tilskudd til utleieboliger. Dette vil gi rom for å gi tilsagn om tilskudd til i underkant av 900 utleieboliger.

Det har vært stor etterspørsel etter tilskudd til utleieboliger til flyktninger og andre vanskeligstilte i 2010, og det er grunn til å tro at pågangen etter tilskudd til utleieboliger vil fortsette utover i 2010. Det foreslås derfor at tilsagnsrammen for boligtilskudd til utleieboliger økes med 88,8 mill. kroner i 2010. Dette gir rom for å gi tilsagn om tilskudd til i underkant av 250 flere utleieboliger i 2010.

Det legges til grunn at tilsagnsrammen kommer til utbetaling over fire år, med 45 pst. utbetaling første året, 34 pst. andre året, 11 pst. tredje året og 6 pst. fjerde året. I tillegg legges det til grunn at 4 pst. av tilsagnene ikke kommer til utbetaling. Som følge av forslaget om økt tilsagnsramme foreslås det derfor å øke bevilgningen på posten med 40 mill. kroner i 2010. I tillegg foreslås det at tilsagnsfullmakten økes med 48,9 mill. kroner, fra 333,9 mill. kroner til 382,8 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

Videre foreslås posten økt med 1,5 mill. kroner, jf. omtale under post 61 Husleietilskudd.

Samlet foreslås det at bevilgningen på posten økes med 41,5 mill. kroner, fra 896,1 mill. kroner til 937,6 mill. kroner.

9.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag, jf. forslag til vedtak I og VI. 1 under kapittel 23 Komiteens tilråding.